Rusza nabór do krótkoterminowego projektu “Kontynuacja praktyk zawodowych Erasmus+ w niemieckich przedsiębiorstwach branży hotelarsko-gastronomicznej i logistycznej”.

Numer projektu: 2021-1-PL01-KA122-VET-000016571

& 1.

Informacje o projekcie

 1. Projekt realizowany jest w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Głogowie w okresie 02.11.2021- 02.05.2023 r.
 2. Projekt jest finansowany przez Unię Europejską w ramach akcji KA122-VET – Krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego.
 3. Projekt skierowany jest do uczniów klas w zawodach: kucharz, technik logistyk, hotelarstwa, żywienia i usług gastronomicznych.
 4. W projekcie może wziąć udział grupa maksymalnie 30 uczniów podzielonych na II tury.

& 2.

Zasady rekrutacji uczestników projektu

 1. Rekrutacja prowadzona będzie przez Zespół Rekrutacyjny w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Głogowie.
 2. W skład Zespołu Rekrutacyjnego wchodzą:
 • koordynator projektów unijnych w ZSE – p. Edyta Porosło,
 • nauczyciele przedmiotów zawodowych
 • nauczyciele języka niemieckiego- p. Ewa Sulej, p. Monika Młodecka, p. Dorota Szafran
 • kierownik szkolenia praktycznego – p. Małgorzata Długosz,
 • pedagog szkolny – p. Daria Sapian
 1. Proces rekrutacji poprzedzony będzie informacją na stronie internetowej szkoły.
 2. Uczestnikiem projektu może być osoba, która z własnej inicjatywy wyraża chęć uczestnictwa w projekcie, jest uczniem w zawodzie: kucharz, technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik logistyk. (II tura)
 3. Proces rekrutacji obejmuje:
 • złożenie formularza aplikacyjnego o zakwalifikowanie do udziału w projekcie,
 • rozmowę kwalifikacyjną,
 • akceptację wniosku przez Zespół Rekrutacyjny,
 1. Uczeń ubiegający się o udział w projekcie w wyznaczonym terminie powinien złożyć do sekretariatu szkoły ( budynek główny szkoły lub budynek Warsztatów szkolnych) następujące dokumenty:
 • formularz aplikacyjny
 • zgoda rodziców na udział w projekcie;
 1. Proces rekrutacji zostanie zakończony sporządzeniem przez Zespół Rekrutacyjny listy głównej i rezerwowej oraz umieszczeniem ich na tablicy informacyjnej w ZSE oraz na stronie internetowej szkoły.
 2. W przypadku gdy uczeń zrezygnuje z udziału w projekcie, zostanie skreślony lub nie wyrazi zgody na przetwarzanie danych osobowych z listy Uczestników, wolne miejsce zajmie pierwsza w kolejności osoba z listy rezerwowej,
 3. Kandydat na uczestnika projektu – uczeń – powinien spełniać następujące wymagania:
 • jest uczniem klasy o specjalności kucharz, technik logistyk, technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych,
 • posiada pozytywną opinię wychowawcy i kierownika szkolenia praktycznego z uwzględnieniem informacji n/t zachowania i zaangażowania w życie szkoły;

posiada ważny dowód osobisty co najmniej na kolejny rok kalendarzowy,

 1. Po pozytywnym przejściu procesu rekrutacji, uczeń wypełnia oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i pisemnie potwierdza zapoznanie się z zasadami udziału w projekcie.
 2. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych powoduje, że uczeń nie może być uczestnikiem zajęć realizowanych w ramach projektu.
 3. Złożone przez kandydata dokumenty nie podlegają zwrotowi.
 4. W przypadku zbyt małej liczby uczestników rekrutacja może zostać wznowiona w dowolnym momencie trwania projektu.
 5. W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów przez uczniów, o kolejności kandydatów na listach decyduje średnia ocen z przedmiotów zawodowych i języka niemieckiego
 6. Wyniki rekrutacji przeprowadzonej przez Zespół Rekrutacyjny są ostateczne.
 7. Uczniowie, którzy zostali zakwalifikowani do udziału w projekcie są zobowiązani do udziału w spotkaniu informacyjnym z Zespołem Rekrutacyjnym wraz z opiekunami/rodzicami.
 8. Kryteria rekrutacji:
 • Ocena z zachowania – roczna lub półroczna (1-6 punktów rekrutacyjnych)
 • Ocena z j. obcego- roczna lub półroczna (1-6 punktów rekrutacyjnych)
 • Średnia ocen z przedmiotów zawodowych – roczna lub półroczna (1- 6 punktów rekrutacyjnych)
 • Zaangażowanie w życie szkoły – wolontariat, udział w imprezach szkolnych, olimpiadach i konkursach (1-6 punktów rekrutacyjnych)
 • Rozmowa kwalifikacyjna na temat udziału w projekcie (1-6 punktów rekrutacyjnych)
 • Dodatkowy punkt otrzymują osoby z terenów wiejskich lub w trudnej sytuacji rodzinnej
  Pliki do pobrania:
  TU> Regulamin rekrutacji
  TU> Wniosek
  TU> Zgoda rodzica