XVIII Głogowski Konkurs Papieski
„JAN PAWEŁ II – PROMIENIOWANIE OJCOSTWA”

                                            TU > KARTA ZGŁOSZENIA –  w edycji testowej uczniowie   Szkół Podstawowych

I. ORGANIZATORZY

Dyrektor ZSE im. JP II w Głogowie – Wojciech Janisio,
Nauczyciele katecheci – Paulina Skibiszewska, Stefania Wiśniewska
Prezes Głogowskiego Stowarzyszenia Literackiego – Krzysztof Jeleń

II . PATRONAT:

Posłowie na Sejm RP Ziemi Głogowskiej – Ewa Drozd i Wojciech Zubowski
Starosta Powiatu Głogowskiego

Prezydent Miasta Głogowa
Księża Proboszczowie głogowskich parafii
Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Głogowie
Całemu dziełu błogosławi Jego Ekscelencja ks. biskup Tadeusz Lityński oraz ks. bp dr Stefan Regmunt – Biskup senior i ks. bp dr Adam Dyczkowski – Biskup senior

WSPIERAJA NAS OD LAT:

Księgarnia „Feniks”, Top – Poligrafia, Pub – Restauracja „Prezzo”, „SPOŁEM” PSS w Głogowie, „Gość Niedzielny”, „Niedziela”

III. CELE KONKURSU:

  • Przybliżenie i pogłębienie wiedzy na temat historii i rozwoju kultury duchowej narodu polskiego w nauczaniu
    Jana Pawła II.
  • Wzbudzanie w młodych ludziach refleksji nad przynależnością do przestrzeni historycznej, geograficznej, duchowej, aksjologicznej jaką jest Ojczyzna.
  • Pogłębienie wiadomości o życiu i działalności Jana Pawła II.
  • Rozwijanie umiejętności zdobywania i selekcji potrzebnych informacji o naukach Jana Pawła II z różnych źródeł (biblioteka, Internet, telewizja itp.).
  • Pobudzenie do twórczego myślenia.
  • Kształtowanie postaw sprzyjających, poszanowaniu zasad uczciwej i zdrowej rywalizacji.
  • Rozwijanie postawy wdzięczności Bogu za dar bł. Jana Pawła II
  • Komunikacja i integracja młodzieży z terenu Głogowa i okolic wokół idei pontyfikatu Papieża Polaka.
 IV. ZASADY UCZESTNICTWA w części dla szkół podstawowych i klas gimnazjalnych – edycja testowa:

W konkursie biorą udział uczniowie szkół zgłoszonych – PATRZ > KARTA ZGŁOSZENIA –  w edycji testowej uczniowie   Szkół Podstawowych
kl. VI, VII, VIII oraz kl.  III gimnazjów Głogowa i okolic

V. ORGANIZACJA edycji testowej:

Etap szkolny – edycji teoretyczno/testowej:

zgłoszenie szkoły – do 12.12. 2018 r.
eliminacje szkolne edycji testowej powinny odbyć się we wszystkich zgłoszonych szkołach w dniu 19.02.2019 r.
w formie testu
(przesłanego do szkoły przez organizatorów na tydzień przed konkursem – szkoła we własnym zakresie kseruje   odpowiednią ilość egzemplarzy).
czas trwania testuproponujemy 40 – 45 minut.
– trzy osoby z najwyższą liczbą punktów będą reprezentować szkołę w finale.
w przypadku tej samej liczby punktów, należy zrobić dogrywkę wg zasad ustalonych przez szkolnego organizatora konkursu,
protokół z danymi laureatów szkolnego etapu oraz ich prace należy dostarczyć do ZSE im. JP II w Głogowie w ciągu tygodnia po  rozgraniu etapu szkolnego, czyli do 26.02.2019r.

Przewidywany termin finału – 04.04.2019 r.

VI. MATERIAŁY KONKURSOWE dla edycji testowej:

Literatura – etap szkolny:

Homilia Jana Pawła II w Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu  4  czerwca 1997 r. https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/homilie/kalisz_04061997.html

– Jan Paweł II – „Pamięć i tożsamość” – Myśląc Ojczyzna … (Ojczyzna – Naród – Państwo) – Pojęcie Ojczyzny – str. 26 -28
http://zwola-old.karmelicibosi.pl/p/z/formacja/pamitozs.pdf

Biografia Jana Pawła II  – http://www.centrumjp2.pl/jan-pawel-ii/biografia-jana-pawla-ii/

Literatura – finał:

Obowiązuje literatura z etapu szkolnego poszerzona o:

– Jan Paweł II – „Pamięć i tożsamość” – Myśląc Ojczyzna … (Ojczyzna – Naród – Państwo) – Patriotyzm str. 29
http://zwola-old.karmelicibosi.pl/p/z/formacja/pamitozs.pdf

– Jan Paweł II – „Wstańcie, chodźmy!”  str. 48 – 51 –  https://tadeuszczernik.files.wordpress.com/2011/04/jan-pawec582-ii-wstac584cie-chodc5bamy.pdf


VII.  EDYCJA PLASTYCZNA I LITERACKA

ZAPRASZAMY  DO UDZIAŁU w tych edycjach wszystkich UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

Temat konkursu w wersji literackiej  i plastycznej:

„Patriotyzm oznacza umiłowanie tego, co ojczyste: umiłowanie historii, tradycji, języka czy samego krajobrazu ojczystego. Jest to miłość, która obejmuje również dzieła rodaków i owoce ich geniuszu.”      Jan Paweł II – „Pamięć i tożsamość

 EDYCJA LITERACKA  

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest nadesłanie na adres Zespołu Szkół Ekonomicznych  im. Jana Pawła II w Głogowie zestawu trzech wierszy lub jednej wypowiedzi prozą (do dwóch stron formatu A4), wpisujących się w tematykę konkursu, zakreśloną RÓWNIEŻ podanym WYŻEJ cytatem.

Każda szkoła może zgłosić do konkursu maksymalnie prace trzech osób wyłonionych w eliminacjach szkolnych. Zestaw powinien być opatrzony godłem (wybranym pseudonimem) i powielony w czterech egzemplarzach. Należy również dołączyć kopertę z wypisanym godłem oraz zamieszczonymi wewnątrz następującymi danymi: imię i nazwisko autora, klasa, pełna nazwa szkoły, telefon kontaktowy uczestnika, imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna, adres mailowy uczestnika (nieobowiązkowo).

Prace zostaną sprawdzone przez profesjonalne Jury, złożone z literatów należących do związków twórczych, oraz pracowników wyższych uczelni. Nagrody będą przyznawane        w dwóch kategoriach: poezja i proza.

EDYCJA PLASTYCZNA


Technika wykonania pracy plastycznej: rysunek, grafika, malarstwo, wydzieranka, grafika komputerowa
Prace powinny mieć format nie mniejszy niż A3.
Każda szkoła może zgłosić do konkursu maksymalnie trzy prace wyłonione w eliminacjach szkolnych.
Każda zgłoszona do konkursu praca plastyczna
powinna na  odwrocie, zawierać następujące informacje:
– imię i nazwisko autora,
– klasa,
– pełna nazwa szkoły,
– telefon kontaktowy uczestnika,
– imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna,
– adres internetowy uczestnika (nieobowiązkowo).

Prace nagrodzone nie będą zwracane, mogą być przez organizatorów popularyzowane, eksponowane na innych wystawach. Prace, które nie zostaną nagrodzone, można odebrać po 30.04.2019 r. u organizatora.      

    Termin nadsyłania prac edycji literackiej i plastycznej upływa 14 marca 2019r.

O przyznanych nagrodach i wyróżnieniach organizator powiadomi odrębnym pismem.