Podanie wypełnia dla niepełnoletniego ucznia rodzic, pełnoletni uczeń osobiście, dołączając stosowne zaświadczenie lekarskie i dostarczając komplet dokumentów z podpisami do sekretariatu szkoły:

TU> wzór podania