KL Logo powiat UE

Ogólne informacje o projekcie systemowym

realizowanym przez ZSE im. JP II Głogów

pt. „Praktyka zagraniczna jako sposób na rozbudzenie kreatywności i rozwój umiejętności w zawodach gastronomiczno- hotelarskich”

wartość projektu – ponad 48 tyś euro

Menu:

1. Regulamin rekrutacji
2.
Formularz aplikacyjny – do pobrania
3. Rozmowa kwalifikacyjna
4. Wyniki rekrutacji

5. Oświadczenie ucznia – do pobrania
6. Harmonogram zajęć

Projekt realizowany jest w ramach projektu systemowego „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Uczestnikami projektu będzie 20 uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Głogowie: 10 uczniów w zawodzie technik hotelarstwa i 10 w zawodzie kucharz. Realizacja projektu odbywać się będzie w terminach:

13-01-2014 r. do 07-02-2014 r. oraz 17-11-2014 r.do 12-12-2014 r.

Praktyki odbędą się w miejscowości Eberswalde – Berufsbildungsverein w Niemczech

W ramach czynności przygotowujących młodzież do odbycia stażu w Berufsbildungsverein Eberswalde e.V. , przeprowadzone zostaną następujące zajęcia:

1. Przygotowanie językowe
Przygotowanie zawodowe
Przygotowanie pedagogiczno-psychologiczne

Przygotowanie kulturowe

Ogólne cele projektu:

  • Wspieranie uczestników w zdobywaniu i wykorzystywaniu wiedzy, umiejętności i kwalifikacji w nowym środowisku zawodowym, aby ułatwiać im dalszy rozwój osobisty.
  • Umożliwienie uczestnikom poznania środowiska zawodowego, organizacji i kultury pracy w innym kraju, zachęcanie do otwartości i współpracy, wspieranie zdolności adaptacyjnych oraz uwrażliwienie na różnice mentalne i kulturowe.

W kontekście potrzeb zawodowych projekt będzie realizował takie cele jak:

  • Pobudzenie kreatywności i przedsiębiorczości uczestników projektu.
  • Szkolenie zawodowe pod katem regionalnego rynku pracy.
  • Wspieranie uczniów zagrożonych wykluczeniem społecznym.
  • Doskonalenie umiejętności językowych, kształtowanie otwartości i wrażliwości międzykulturowej.
  • Uwrażliwienie na różnice kulturowe i mentalne.
  • Nabycie przez uczniów praktycznych umiejętności zawodowych.
  • Ponadnarodowa mobilność uczniów na europejskim rynku pracy.
  • Wdrażanie innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych dla podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Każdy Uczestnik otrzyma dokument Europass Mobilność informujący o odbytym stażu oraz zaświadczenie od pracodawcy potwierdzające odbycie stażu