To oświadczenie zawsze na początku nauki niepełnoletniego dziecka składa rodzic, upoważniając je jednocześnie np. do odbioru stosownych zaświadczeń.

Natychmiast po uzyskaniu pełnoletności przez ucznia, składa on już samodzielnie takie samo oświadczenie, upoważniając z kolei rodziców do przetwarzania danych.

Osoby, co do których istnieją podstawy, by szkoła nie udzielała im żadnych informacji, muszą zostać wymienione każdorazowo w ww. oświadczeniach.

TU> oświadczenie rodzica niepełnoletniego ucznia

TU> oświadczenie pełnoletniego ucznia