Dzień Edukacji Narodowej

Wszystkiego, co się szczęściem zowie,
czego słowo nie wypowie,
co w zanadrzu duszy mieszka,
tego życzy Wam ta reszta,
co się już edukowała,
co się z edukucją para
co docenia wielki wkład
w to, jak zmienić można… świat

Dzień Papieski

Człowiek Modlitwy Dzieło

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Głogowie informuje, że dniami dodatkowo wolnymi od zajęć dydaktyczno – wychowawczych dla uczniów są: 4, 8 i 10 maja 2012 r. – odpowiednio termin zdawania pisemnego egzaminu maturalnego z: j. polskiego – pp, matematyki – pp, j. angielskiego – pp; 18 czerwca 2012 r. – termin egzaminu teoretycznego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz 31 października 2011 r. i 30 kwietnia 2012 r. (poniedziałki poprzedzające dni świąteczne). Łącznie 6 dni, z uwagi na wchodzącą w skład zespołu Zasadniczą Szkołę Zawodową nr 2. Termin rekolekcji wielkopostnych zostanie ustalony w porozumieniu ze stroną kościelną.

II miejsce – Sztafeta Dziewcząt!

28 września 2011r. odbyły się Mistrzostwa Miasta i Powiatu Głogowskiego w Sztafetowych Biegach Przełajowych. Drużyna dziewcząt naszej szkoły w składzie :

  1. Monika Halczuk – II f
  2. Sara Składowska – III i
  3. Wiertelak Ewa – III i
  4. Magdalena Matusik – III d
  5. Dominika Tuszyńska – II e
  6. Sylwia Myślińska – II e
  7. Aurelia Ganczar – IV i
  8. Sylwia Bachusz – II si
  9. Barbara Sowula – I c
  10. Magdalena Kamińska – III c

po pasjonującej walce, zajęła II miejsce, ulegając tylko sztafecie I LO.

Wszystkim zawodniczkom gratuluję !!!

Podziękowania dla fotografa : Kornelii Józwiak – II si, mierzącej czasy : Agnieszki Żydaczewskiej – II e, dopingujących : Natalii Wilczek – II e i Małgorzaty Brzuśnian – I c oraz pilnującej rzeczy : Karoliny Lis – III c

Opiekunką zawodniczek była p. Maria Nadolna

Rocznica napaści ZSRR na Polskę

W imieniu Pana Starosty Rafaela Rokaszewicza i Prezesa Zwiazku Sybiraków Stanisława Dwojny, zapraszam wszystkich do wzięcia udziału w powiatowych uroczystościach patriotycznych
z okazji 72-rocznicy napaści Związku Sowieckiego na Polskę
17 września, tj. w najbliższą sobotę o godz.14.00 pod Pomnik Sybiraków na cemntarzy przy kosciele
pw. Św. Maksymiliana Marii Kolbego na mszę polową.

Zmiany na egzaminie maturalnym z j. obcego

Od tego roku szkolnego na maturze ustnej z j. obcego nie ma już poziomu podstawowego i rozszerzonego. Zmiany omawia szczegółowo informator zamieszczony na stronach CKE. Patrz link

Religia, etyka, wdż, zwolnienia z wf, zaświadczenia o uczęszczaniu do szkoły

Uczniowie klas pierwszych (a w zasadzie ich rodzice za nich) deklarują swój udział lub rezygnację z mozliwości udziału w zajęciach z religii (koscioła rzymskokatolickiego) – w szkole i wychowania do życia w rodzinie.

Od tego roku szkolnego istnieje możliwość nauczania religii w ramach kościoła prawosławnego i grekokatolickiego – w ośrodkach pozaszkolnych (punktach katechetycznych).
Deklarację składa się raz w ciągu cyklu nauki. Kolejna deklaracja dotyczy zmiany wcześniejszej, np. rezygnacji z dotychczasowej nauki religii. Blizsze infromacje sekretariat lub dyrektor szkoły.Potrzebny podpis katechety i wychowawcy.

Jeśli w szkole znajdzie sie co najmniej 7 chętnych uczniów (patrz podobna deklaracja jak w przypadku religii), zostaną zorganizowane zajęcia z etyki (przypominam, że ocena z przedmiotu religia/etyka jest wliczana do średniej ocen). Zajęcia byłyby wtedy łączone międzyodziałowe. Jesli znajdzie się po 7 uczniów w danych klasach (pierwszych, drugich , trzecich, czwartych), zostaną zorganizowane odpowiednio grupy dla tych klas.

Przypominam, że podanie o zwolnienie z zajęć wf pobiera wychowawca – wniosek wypełnia rodzic i po dołączeniu do niego zaświadczenia lekarskiego, oddaje wychowawcy. O ostatecznej decyzji dyrektora powiadamia wychowawca klasy po pobraniu decyzji i zebraniu kompletu podpisów.

Rodzice lub uczniowie pełnoletni są zobowiazani do wypełnienia oświadczenia w sprawie przetwarzania danych i upoważnienia co do ich przekazywania. Dotyczy to wszystkich uczniów klas pierwszych i każdego ucznia kończącego 18 lat.

Wniosek o wydanie zaświadczenia np. w sprawie uczęszczania do szkoły – składa rodzic (niepełnoletniego ucznia) lub pełnoletni uczeń.

Plan lekcji 2011-2012

Uwaga!!!

Plan lekcji na rok szkolny 2011-2012 został ponownie opublikowany, po drobnych poprawkach.

Proszę śledzić plan, ponieważ na początku roku szkolnego mogą następować niewielkie korekty planu, w tym związane np. z podzialem na grupy lub nawet zmianą uczącego.

W zakładce „Zastępstwa” opublikowano także plany zajęć klas: kucharz, technik hotelarstwa oraz kucharz małej gastronomii, które maja zajęcia w budynku przy ul. Jedności Robotniczej, gdzie obowiązuje zupełnie inny harmonogram zajęć.

Proszę zapoznać się ze szczegółami i sprawdzić zgodność godzin.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

Inauguracyjny apel z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2011/2012 o godz. 8.30 – na boisku (ustawienie klas znajdziesz tutaj) – lub w razie niepogody w sali gimnastycznej (zbiórka ok. 8.15).
Potem spotkania z wychowawcami (wręczenie identyfikatorów klasom pierwszym – osoby, które nie oddały wczesniej zdjęć już do biblioteki, gdzie zostaną przekazane wydruki z sekreatariatu). Mile widziane wpłaty na badania lekarskie i wpisowe.

O godz. 8.00 obok gabinetu wicedyrektorów nr 12 na I piętrze zebranie delegatów klas do ślubowania.

O godz. 10.00powiatowa inauguracja roku szkolnego 2011/2012 w Zespole szkół z Oddziałami Integracyjnymi.

O 12.00 zapraszam wszystkich pod pomnik w Parku Słowiańskim na uroczytości związane z obchodami 72 rocznicy napaści Niemiec na Polskę i wybuchu II wojny światowej.

Wyniki egzaminu maturalnego i zasady wglądu do prac w OKE oraz sesji poprawkowej

Absolwenci, którzy nie zdali jednego egzaminu i przystąpili do wszystkich egzaminów, mają prawo do sesji poprawkowej, która odbedzie się w sierpniu. Egzamin pisemny w dniu 23 sierpnia a agzaminy ustne w dniach 22-26 sierpnia. Osoby deklarujące przystąpienie do egzaminu poprawkowego powinny wypełnic stosowną deklarację – najlepiej od razu na miejscu.
Jeśli zabrakło Ci kilku procent, albo po prostu chcesz, masz prawo do wglądu do swoich prac – zasady – patrz tutaj.
Szczegółowy harmonoigram sesji poprawkowej zostanie podany na stronie internetowej OKE, szkoły i gablocie na korytarzu na I pietrze, obok sali nr 13.

Wyniki sesji poprawkowej zostaną przekazane do szkoły w dniu 13 wrzesnia.