Religia, etyka, wdż, zwolnienia z wf, zaświadczenia o uczęszczaniu do szkoły

Uczniowie klas pierwszych (a w zasadzie ich rodzice za nich) deklarują swój udział lub rezygnację z mozliwości udziału w zajęciach z religii (koscioła rzymskokatolickiego) – w szkole i wychowania do życia w rodzinie.

Od tego roku szkolnego istnieje możliwość nauczania religii w ramach kościoła prawosławnego i grekokatolickiego – w ośrodkach pozaszkolnych (punktach katechetycznych).
Deklarację składa się raz w ciągu cyklu nauki. Kolejna deklaracja dotyczy zmiany wcześniejszej, np. rezygnacji z dotychczasowej nauki religii. Blizsze infromacje sekretariat lub dyrektor szkoły.Potrzebny podpis katechety i wychowawcy.

Jeśli w szkole znajdzie sie co najmniej 7 chętnych uczniów (patrz podobna deklaracja jak w przypadku religii), zostaną zorganizowane zajęcia z etyki (przypominam, że ocena z przedmiotu religia/etyka jest wliczana do średniej ocen). Zajęcia byłyby wtedy łączone międzyodziałowe. Jesli znajdzie się po 7 uczniów w danych klasach (pierwszych, drugich , trzecich, czwartych), zostaną zorganizowane odpowiednio grupy dla tych klas.

Przypominam, że podanie o zwolnienie z zajęć wf pobiera wychowawca – wniosek wypełnia rodzic i po dołączeniu do niego zaświadczenia lekarskiego, oddaje wychowawcy. O ostatecznej decyzji dyrektora powiadamia wychowawca klasy po pobraniu decyzji i zebraniu kompletu podpisów.

Rodzice lub uczniowie pełnoletni są zobowiazani do wypełnienia oświadczenia w sprawie przetwarzania danych i upoważnienia co do ich przekazywania. Dotyczy to wszystkich uczniów klas pierwszych i każdego ucznia kończącego 18 lat.

Wniosek o wydanie zaświadczenia np. w sprawie uczęszczania do szkoły – składa rodzic (niepełnoletniego ucznia) lub pełnoletni uczeń.