Święto Trzech Króli

We wczesnym chrześcijaństwie i do dzisiaj dzień ten obchodzony był na Wschodzie jako święto Bożego Narodzenia, a także wspomnienie pokłonu Mędrców, Chrztu Pańskiego i przemiany wody w wino w Kanie Galilejskiej. Było to święto Epifanii, objawienia się Boga całemu światu (to drugie przeniesiono ostatecznie na niedzielę po 6 stycznia, a wspomnienie cudu  weselnego na drugą niedzielę.

Objawienie Pańskie ma swoją symbolikę: jest pokłonem zarówno części świata pogan, jak i ludzi z różnych warstw społecznych, stąd przedstawienie Mędrców, jako trzech mężczyzn, z których jeden jest czarny, drugi młody, a trzeci stary.

Zwyczaj święcenia tego dnia złota i kadzidła wykształcił się na przełomie wieków XV i XVI wieku. Poświęcanym kadzidłem, którym była żywica z jałowca, okadzano domy i obejście, co miało znaczenie symbolicznego zabezpieczenia go przed chorobami i nieszczęściami. W tym samym celu poświęconym złotem dotykano całej szyi.
Po uroczystym obiedzie podawano ciasto z migdałem. Ten, kto go odnalazł w swoim kawałku, zostawał „królem migdałowym”. Znany był też zwyczaj chodzenia dzieci z gwiazdą, które pukając do domów, otrzymywały rogale, zwane „szczodrakami”. Śpiewano przy tym kolędy o Trzech Królach. Od XVIII wieku upowszechnił się także zwyczaj święcenia kredy, którą zwyczajowo w święto Trzech Króli na drzwiach wejściowych w wielu domach katolickich pisano litery: C+M+B (lub K+M+B ) oraz datę bieżącego roku. Litery te są skrótem od łacińskiego życzenia Christus Mansionem Benedicat (Niech Chrystus błogosławi temu domowi)[9], choć święty Augustyn tłumaczy je jako Christus Multorum Benefactor (Chrystus dobroczyńcą wielu) albo skrótem imion trzech mędrców przekazanych przez legendę średniowieczną: Kacpra, Melchiora i Baltazara. Znana jest także interpretacja tego skrótu jako pierwszych liter łacińskich nazw trzech zdarzeń świętowanych pierwotnie: Cogitum – Matrimonium – Baptisma (łac. Poznanie – Wesele – Chrzest).

 

Zmiana planu lekcji od poniedziałku – od 2 stycznia – sprawdź w zakładce Uczeń


Od poniedziałku – 2 stycznia – ale spokojnie – to dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych 

Boże Narodzenie

Niechaj Gwiazda Betlejemska,
Co rozświetla mroki nocy,
Poprowadzi nas do Boga,
Do stajenki, gdzie Ubogi
Czeka na każdego z nas!
Byle zdążyć, byle dobiec
Doń, gdy przyjdzie Wilii czas!
Byle dostrzec Go nie tyle w żłobie,
Lecz by zrodził się na nowo –
Tak jak we mnie, tak i w Tobie!

Zdrowych, spokojnych, rodzinnych, pełnych miłości, pokoju i wspólnych kolęd Świąt
życzymy całej naszej szkolnej rodzinie Ekonomika i przyjaciołom

 

Dzień Papieski 2022

Rusza nabór do krótkoterminowego projektu “Kontynuacja praktyk zawodowych Erasmus+ w niemieckich przedsiębiorstwach branży hotelarsko-gastronomicznej i logistycznej”.

Numer projektu: 2021-1-PL01-KA122-VET-000016571

& 1.

Informacje o projekcie

 1. Projekt realizowany jest w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Głogowie w okresie 02.11.2021- 02.05.2023 r.
 2. Projekt jest finansowany przez Unię Europejską w ramach akcji KA122-VET – Krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego.
 3. Projekt skierowany jest do uczniów klas w zawodach: kucharz, technik logistyk, hotelarstwa, żywienia i usług gastronomicznych.
 4. W projekcie może wziąć udział grupa maksymalnie 30 uczniów podzielonych na II tury.

& 2.

Zasady rekrutacji uczestników projektu

 1. Rekrutacja prowadzona będzie przez Zespół Rekrutacyjny w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Głogowie.
 2. W skład Zespołu Rekrutacyjnego wchodzą:
 • koordynator projektów unijnych w ZSE – p. Edyta Porosło,
 • nauczyciele przedmiotów zawodowych
 • nauczyciele języka niemieckiego- p. Ewa Sulej, p. Monika Młodecka, p. Dorota Szafran
 • kierownik szkolenia praktycznego – p. Małgorzata Długosz,
 • pedagog szkolny – p. Daria Sapian
 1. Proces rekrutacji poprzedzony będzie informacją na stronie internetowej szkoły.
 2. Uczestnikiem projektu może być osoba, która z własnej inicjatywy wyraża chęć uczestnictwa w projekcie, jest uczniem w zawodzie: kucharz, technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik logistyk. (II tura)
 3. Proces rekrutacji obejmuje:
 • złożenie formularza aplikacyjnego o zakwalifikowanie do udziału w projekcie,
 • rozmowę kwalifikacyjną,
 • akceptację wniosku przez Zespół Rekrutacyjny,
 1. Uczeń ubiegający się o udział w projekcie w wyznaczonym terminie powinien złożyć do sekretariatu szkoły ( budynek główny szkoły lub budynek Warsztatów szkolnych) następujące dokumenty:
 • formularz aplikacyjny
 • zgoda rodziców na udział w projekcie;
 1. Proces rekrutacji zostanie zakończony sporządzeniem przez Zespół Rekrutacyjny listy głównej i rezerwowej oraz umieszczeniem ich na tablicy informacyjnej w ZSE oraz na stronie internetowej szkoły.
 2. W przypadku gdy uczeń zrezygnuje z udziału w projekcie, zostanie skreślony lub nie wyrazi zgody na przetwarzanie danych osobowych z listy Uczestników, wolne miejsce zajmie pierwsza w kolejności osoba z listy rezerwowej,
 3. Kandydat na uczestnika projektu – uczeń – powinien spełniać następujące wymagania:
 • jest uczniem klasy o specjalności kucharz, technik logistyk, technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych,
 • posiada pozytywną opinię wychowawcy i kierownika szkolenia praktycznego z uwzględnieniem informacji n/t zachowania i zaangażowania w życie szkoły;

posiada ważny dowód osobisty co najmniej na kolejny rok kalendarzowy,

 1. Po pozytywnym przejściu procesu rekrutacji, uczeń wypełnia oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i pisemnie potwierdza zapoznanie się z zasadami udziału w projekcie.
 2. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych powoduje, że uczeń nie może być uczestnikiem zajęć realizowanych w ramach projektu.
 3. Złożone przez kandydata dokumenty nie podlegają zwrotowi.
 4. W przypadku zbyt małej liczby uczestników rekrutacja może zostać wznowiona w dowolnym momencie trwania projektu.
 5. W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów przez uczniów, o kolejności kandydatów na listach decyduje średnia ocen z przedmiotów zawodowych i języka niemieckiego
 6. Wyniki rekrutacji przeprowadzonej przez Zespół Rekrutacyjny są ostateczne.
 7. Uczniowie, którzy zostali zakwalifikowani do udziału w projekcie są zobowiązani do udziału w spotkaniu informacyjnym z Zespołem Rekrutacyjnym wraz z opiekunami/rodzicami.
 8. Kryteria rekrutacji:
 • Ocena z zachowania – roczna lub półroczna (1-6 punktów rekrutacyjnych)
 • Ocena z j. obcego- roczna lub półroczna (1-6 punktów rekrutacyjnych)
 • Średnia ocen z przedmiotów zawodowych – roczna lub półroczna (1- 6 punktów rekrutacyjnych)
 • Zaangażowanie w życie szkoły – wolontariat, udział w imprezach szkolnych, olimpiadach i konkursach (1-6 punktów rekrutacyjnych)
 • Rozmowa kwalifikacyjna na temat udziału w projekcie (1-6 punktów rekrutacyjnych)
 • Dodatkowy punkt otrzymują osoby z terenów wiejskich lub w trudnej sytuacji rodzinnej
  Pliki do pobrania:
  TU> Regulamin rekrutacji
  TU> Wniosek
  TU> Zgoda rodzica

Rusza nabór do programu Erasmus Plus na rok 2022/2023 – Akredytacja 20222023

Rusza nabór do programu Erasmus Plus na rok 2022/2023 w ramach Akredytacji w sektorze: Kształcenie i szkolenia zawodowe.
Projekt skierowany do uczniów z kierunków: technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik ekonomista i technik rachunkowości. Zapraszamy do składania wniosków.

Informacja o projekcie:

Zespół Szkół Ekonomicznych w Głogowie informuje, że szkoła otrzymała akredytację na lata 2022-2027 w sektorze: Kształcenie i szkolenia zawodowe

Akredytacja nr: 2021-1-PL01-KA120-VET-000043465

Przyznana kwota dofinansowania na rok 2022/2023 wynosi 55 973 euro w sektorze: Kształcenie i szkolenia zawodowe

przez: Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Głogowie

Akredytacja nr: 2021-1-PL01-KA120-VET-000043465

W ramach tegorocznego budżetu realizowane będą następujące mobilności:

 1. 5.03.2023- 2.04.2023- czterotygodniowe praktyki zawodowe dla zawodów technik ekonomii i technik rachunkowości (10 osób). Praktyki odbędą się w Lipsku (Niemcy) przy wsparciu organizacji Vitalis.
 2. 5.03.2023- 2.04.2023 – czterotygodniowe praktyki zawodowe dla zawodów technik hotelarz, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik logistyk. (10 osób). Praktyki odbędą się w Turyngii przy wsparciu organizacji Siegmundsburger Werraquelle.

Aby wziąć udział w projekcie należy wypełnić dostępne na stronie internetowej:

 • formularz zgłoszeniowy, zgodę na przetwarzanie danych osobowych ( i zgodę rodziców w przypadku uczniów niepełnoletnich)
  i dostarczyć go do sekretariatu do 17 października 2022 r.
 • założyć konto walutowe w celu wypłacenia kieszonkowego.

Rekrutacja:

Zespół rekrutacyjny w którego skład wejdą: pedagog szkolny, kierownik praktyk, nauczyciel języków obcych, nauczyciel przedmiotów zawodowych oraz  przedstawiciel zespołu do spraw projektów przeprowadzi rekrutację do 31 października 2022 roku.

Na wyniki rekrutacji wpływ mają:

 1. Ocena z zachowania – roczna lub półroczna (1-6 punktów rekrutacyjnych)
 2. Ocena z j. obcego- roczna lub półroczna (1-6 punktów rekrutacyjnych)
 3. Średnia ocen z przedmiotów zawodowych – roczna lub półroczna
 4. Zaangażowanie w życie szkoły – wolontariat, udział w imprezach szkolnych, olimpiadach i konkursach (1-6 punktów rekrutacyjnych)
 5. Rozmowa kwalifikacyjna na temat udziału w projekcie,

Dodatkowy punkt otrzymują osoby z terenów wiejskich lub w trudnej sytuacji rodzinnej

Dokumenty do pobrania:

TU>Regulamin rekrutacji , Akredytacja 20222023
TU>Wniosek
TU>Zgoda rodzica

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

Godz.8.30 – klasy IV spotkania z wychowawcami
Godz. 9.00  – apel na boisku dla wszystkich lub w sali gimnastycznej 
po apelu spotkania z wychowawcami klas młodszych

Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023

Przydział sal na spotkanie z wychowawcą

Lp. Klasa Wychowawca

 

Sala
  1. 1Ap Aneta Kowalec 6
  2. 1Bp Justyna Wierzbicka 4
  3. 1Cp Szafran Dorota 3
  4. 1Ep Grzelczak Elżbieta 13
  5. 1Hp Joanna Knysz 25
  6. 1Lp Joanna Naparło 20
  7. 1Rp Małgorzata Walewska-Szulc 22
  8. 2Ap Paweł Tadajewski 31
  9. 2Cp+2Rp Alicja Głogowska 5
10. 2Ep Justyna Różańska 24
11. 2Hp Patrycja Bok- Metelska 9
12. 2Lp Ewelina Nawrot 17
13. 3Ap Michał Kumor 15
14. 3Cp+2Rp Agnieszka Pielech 18
15. 3Ep+3Hp Ewa Sulej 25
16. 3Lp Katarzyna Król 30
17. 4c Elżbieta Pieniążek 24
18. 4l Marta Sobocińska 6
19. 4e Agnieszka Maciszewska 9
20. 4h Edyta Porosło 18
21. 4Cp Anna Popek 25
22. 4Fp Justyna Chmielewska 13
23. 4Ep Mariusz Madej 20
24. 4Hp Mateusz Łupak 31
25. 4Ip Małgorzata Karamucka 17
26. 4Lp Anna Bielecka 8

 

102 rocznica Cudu nad Wisłą i święto Wojska Polskiego – Pamiętamy!


 kliknij w obraz – link do filmu animowanego o Bitwie o Warszawę, zwanej Cudem nad Wisłą