Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży

wartość projektu – 6760 euro i 3000 zł

Menu:

1. Zgoda rodziców na wyjazd w ramach PNWM – do pobrania
2. Zasady postępowania na praktyce w Niemczech – do pobrania

3. Lista ważnych rzeczy przy wyjeździe do Niemiec – do pobrania
4. Ważne komunikaty

PNWM ma oficjalnie status organizacji międzynarodowej i znajduje się w gronie takich organizacji jak Unia Europejska czy ONZ. W Polsce PNWM jest jedyną polsko-niemiecką instytucją o osobowości prawnej organizacji międzynarodowej.

Pieniądze na działalność PNWM pochodzą od Rzeczypospolitej Polskiej oraz Republiki Federalnej Niemiec. W roku 2012 budżet PNWM został zasilony łączną sumą ponad 9,2 miliona euro.

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Głogowie wraz z partnerem z Niemiec –Siegmundsburger Haus Werraquelle GmbH – Turyngia, przygotowuje projekt dotyczący praktyki zawodowych i kursu językowego w ramach Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży.
Obóz językowy
w dniach 21-11-2013 r. do 29-11-2013 r. Udział bierze 6 uczniów klasy 1L. Uczniowie jadą pod opieką Pani Joanny Mastaj.
Cele w zakresie językowo – komunikacyjnym:

  • Podstawowe cele edukacyjne nauczania języka angielskiego na obozie językowym
   utrwalanie materiału językowego nauczanego w szkole;
  • ćwiczenie takich umiejętności językowych jak mówienie, rozumienie ze słuchu w sposób bardziej urozmaicony, przez zabawę, gry językowe, śpiew itp., czyli odejście od rutyny szkolnej;
  • doskonalenie sprawności komunikacyjnych w autentycznej sytuacji
  • pokonywanie bariery językowej

Cele praktyczne – ogólnorozwojowe:

  • rozwijanie umiejętności adaptacji do nowych warunków;
  • tworzenie systemu motywacji poprzez dążenie do zdobycia wiedzy a przez to do osobistych sukcesów;
  • propagowanie zdrowego trybu życia (zajęcia sportowe, zabawy ruchowe w terenie).

Cele wychowawcze:

  • integracja grupy;
  • wdrożenie do współdziałania w grupie podczas wykonywanie wspólnych działań;
  • kształtowanie poczucia odpowiedzialności za przydzielony zakres obowiązków;
  • wyrabianie poczucia własnej wartości oraz wiary w swoje możliwości językowe poprzez pozytywną informację zwrotną dotyczącą ich indywidualnych umiejętności.

Praktyka zawodowa – 2 uczniów w zawodzie kucharz i 2 uczniów w zawodzie technik hotelarstwa

Termin 21-11-2013r. do 19-12-2013 r.

Ogólne cele ele projektu

  • Wspieranie uczestników w zdobywaniu i wykorzystywaniu wiedzy, umiejętności i kwalifikacji w nowym środowisku zawodowym, aby ułatwiać im dalszy rozwój osobisty.
  • Umożliwienie uczestnikom poznania środowiska zawodowego, organizacji i

kultury pracy w innym kraju,

  • zachęcanie do otwartości i współpracy,
  • wspieranie zdolności adaptacyjnych oraz uwrażliwienie na różnice mentalne i kulturowe.
  • pobudzenie kreatywności i przedsiębiorczości uczestników projektu

Program jest częściowo finansowany przez PNWM.

Dofinansowanie dotyczy pobytu na miejscu – koszty utrzymania (100%) oraz transportu – finansowanego w 50-60%
Dofinansowanie nie dotyczy ubezpieczenia uczestników.