Projekt PO WER 2016
Tytuł projektu: „Praktykujemy w Europie!”

Dokumenty do pobrania i złożenia – etap III:


1. Ogólne informacje o naborze w III turze
2. Regulamin naboru
3. Formularz rekrutacyjny – do pobrania
4. Zgoda rodziców – do pobrania
5. Rozmowa kwalifikacyjna
6. Ankieta dla uczniów – do pobrania
7. Harmonogram projektu PO WER 2016
8. Procedura odwoławcza


9. Komunikat dotyczący wyników naboru
10. Lista główna i rezerwowa PO WER 2016 III tura

Informujemy, że w szkole realizowany jest projekt finansowany  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”, realizowanego w trybie pozakonkursowym, którego beneficjentem jest FRSE.

Projekt jest realizowany na zasadach programu Erasmus+. Maksymalna przyznana kwota dofinansowania dla projektu wynosi 102 774,00 EUR
I i II etap projektu mamy już za sobą. 20 uczniów oraz 4 absolwentów  w zawodzie technik hotelarstwa oraz technik żywienia i usług gastronomicznych i technik logistyk oraz 4 nauczycieli przedmiotów zawodowych  obyła 4-tygodniowy staż zawodowy w Niemczech. Obecnie uczniowie ci zaangażowani są w działania upowszechniające rezultaty projektu.
W związku z tym, obecnie, ogłaszamy nabór do III etapu powyższego projektu. Ofertę kierujemy do uczniów klas  w zawodzie technik hotelarstwa i technik żywienia i usług gastronomicznych.
Projekt przewiduje wyjazd 8 uczniów w zawodzie technik hotelarstwa oraz 8 uczniów technik żywienia i usług gastronomicznych na 4 tygodniową praktykę zawodową  w terminie od 29-10-2017 r. do 25-11-2017 r.
Prosimy śledzić stronę internetową szkoły oraz Facebook, na których  umieszczony jest harmonogram projektu, regulamin naboru, potrzebne dokumenty wraz formularzem zgłoszeniowy, który należy pobrać i wypełnić.

Informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby uczestników rekrutacja może zostać wznowiona  w dowolnym momencie trwania projektu.

WAŻNE TERMINY III etapu projektu:

 1. Złożenie dokumentów rekrutacyjnych – do 06-09-2017 r. (Środa)
  2. Rozmowa kwalifikacyjna 07-09-2017 r. (czwartek) budynek na ul. Jedności Robotniczej 38 – o godz. 9:00 – 10:30 w sali nr 8
  3. Ogłoszenie wyników rekrutacji 08-09-2017 (piątek)
  4. Opublikowanie list uczniów zakwalifikowanych do projektu oraz listy rezerwowej 08-09-2017 r.
  5. Potwierdzenie przez uczniów/absolwentów/nauczycieli udziału w projekcie 11-09-2017 r.
  6. Rozpoczęcie zajęć przygotowujących do realizacji mobilności od 11-09-2017 r.

Warunkiem przystąpienia do rozmowy kwalifikacyjnej projektu jest pobranie ze strony i dostarczenie do sekretariatu szkoły następujących ( zapisanych w PDF) dokumentów :

1. Wypełniony formularz zgłoszeniowy
2. Wypełnioną anonimową ankietę dla kandydata
3. Wypełniony dokument „Zgoda rodziców”- w przypadku uczniów niepełnoletnich

Na wynik rekrutacji będą miały wpływ następujące czynniki:
– rozmowa kwalifikacyjna dotycząca projektu,
– ocena z zachowania – minimum dobra,
– zaangażowanie w życie szkoły – np. reprezentowanie szkoły w konkursach, olimpiadach , udział w imprezach szkolnych , wolontariat,
– wyniki rozmowy kwalifikacyjnej w języku obcym,
– średnia ocen,
– ocena z języka niemieckiego.

 Wypełnione formularze zgłoszeniowe i inne wymagane załączniki należy złożyć w sekretariacie szkoły w budynku głównym przy ul. Karola Miarki 1 lub w budynku Warsztatów Szkolnych przy ul. Jedności Robotniczej 38

Zapraszamy uczniów do aplikowania do powyższego projektu.
Koordynatorem projektu jest Pani Małgorzata Świątek