„Rozwój międzynarodowej działalności ZSE w Głogowie” o numerze: 2022-1-PL01-KA122-SCH-000071744, realizowanego w ramach programu Erasmus+,
akcja kluczowa 1: Edukacja szkolna.

Całkowita kwota dofinansowania: 50 494 euro 

   

TU> Raporty i efekty pracy 

Mobilność, w ramach której prowadzona jest niniejsza rekrutacja, planowana jest w dniach: 29.04.2023- 14.05.2023 w szkole partnerskiej w Grecji i zostanie poprzedzona zajęciami przygotowawczymi, skierowanymi do uczestników wybranych w procesie rekrutacji.

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Głogowie.

Projekt skierowany jest do uczniów i uczennic klas III i IV o profilu technik rachunkowości, technik ekonomista, technik żywienia i usług gastronomicznych. 

Celem głównym projektu jest wzrost kluczowych kompetencji 25 uczniów ZSE w Głogowie w zakresie: rozumienia i tworzenia informacji, wielojęzyczności, świadomości i ekspresji kulturalnej, nauk przyrodniczych, przedsiębiorczości, uczenia się, kompetencji społecznych, osobistych i cyfrowych.
Pozostałe cele, które można wskazać to między innymi: zwiększenie praktycznych umiejętności uczestników mobilności w obszarze przygotowywania biznesplanów, prowadzenia własnej działalności gastronomicznej oraz marketingu, czyli np. prowadzenia strony internetowej, zwiększenie wiedzy, kompetencji i umiejętności pracowników http://zse.glogow.pl/wp-content/uploads/2023/02/Karta-zgloszenia.docxszkoły oraz rozwijanie instytucji przyjmującej oraz jej pracowników zaangażowanych w mobilność.

TU>Regulamin rekrutacji
TU> Karta zgłoszenia