Szkolny Konkurs Fotograficzny

Szkolny Konkurs Fotograficzny dla Młodzieży „Nasi ulubieńcy – portret”

REGULAMIN

I. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU

1.1. Organizatorem Konkursu jest Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Głogowie.

1.2. Prace konkursowe można składać do 11 kwietnia 2014r.

1.3. Rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się pkt.4.3

II. KATEGORIE KONKURSU

2.1. Konkurs adresowany jest do uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Głogowie.

III. ZASADY I WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

3.1. Uczestnikiem Konkursu może być każdy uczeń ww. szkoły.

3.2. Prace konkursowe muszą być wykonane własnoręcznie przez uczestnika i po dniu ogłoszenia Konkursu.

3.3. Aby wziąć udział w Konkursie należy dostarczyć fotografie o wymiarach min. 21×15 cm wraz z załączoną wersją elektroniczną. Prace konkursowe mają przedstawiać portret zwierzęcia (własnego, sąsiada, kolegi itp.)

3.4. Do prac konkursowych należy dołączyć informacje o autorze zdjęć: imię i nazwisko, klasa, oraz informacje o sportretowanym zwierzęciu: imię, jeśli ma. Informacje te wraz ze zdjęciami i „zgodą” należy przekazać pani Annie Dyrcz lub panu Grzegorzowi Jankowi w terminie wsazanym w pkt. 1.2. (wzór pkt. 5.6).

3.5. Każdy uczestnik Konkursu może zgłosić do niego maksymalnie 5 zdjęć.

3.6. Uczestnik Konkursu, podpisując kartę zgłoszeniową, oświadcza, iż przysługują mu prawa autorskie do nadesłanych fotografii. Ponadto wyraża zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie prac konkursowych oraz opublikowanie jego imienia, nazwiska, nazwy miejscowości zamieszkania w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, jego rozstrzygnięciem w wydawnictwach, wystawie i na stronie internetowej Organizatora.

IV. OCENA I NAGRODY

4.1.Oceny prac konkursowych dokona, obdarzone wrodzonym poczuciem piękna, powołane prze Organizatora Jury. Wyznacznikami oceny będą: oryginalność, wyjątkowość i jakość prac.

4.2. W Konkursie zostaną przyznane nagrody rzeczowe i dyplomy.

4.3. Rozstrzygnięcie Konkursu i wręczenie nagród, w zależności od laureatów (IV klasy kończą rok szkolny wcześniej), nastapi na pewno przed wakacjami 2014roku. O wynikach Konkursu uczestnicy zostaną powiadomieni.

4.4. Organizatorzy nie zwracają przekazanych na Konkurs prac ani nośników informacji (dotyczy CD).

4.5. Decyzje podjęte przez Jury są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

5.1. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora.

5.2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.

5.3. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowane.

5.4. Uczestnik wysyłając zgłoszenie na adres Organizatora potwierdza, że akceptuje zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie.

5.5. Wszelkie zapytania prosimy kierować do p. Anny Dyrcz lub p.Grzegorza Janka.

5.6. Wzór karty zgłoszeniowej i oświadczenia:

Karta zgłoszeniowa udziału w Konkursie „Nasi ULUBIEŃCY – portret”

DANE UCZNIA:

Imię i nazwisko

Wiek

Klasa

Zwierzak: imię, rasa

OŚWIADCZENIE:

Oświadczam, że zgłoszone przeze mnie prace konkursowe są mego autorstwa. Wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie prac konkursowych oraz opublikowanie mego imienia i nazwiska w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, jego rozstrzygnięciem w wydawnictwach i na stronach internetowych Organizatora.

/czytelny podpis ucznia/