Rekrutacja II tura projektu PO WER 2017

Informujemy, że w szkole jest realizowany projekt ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) na zasadach Programu Erasmus+, sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

W związku z powyższym ogłaszamy nabór do II grupy wyjazdowej powyższego projektu, dla młodzieży klas pierwszych i drugich. Projekt zakłada udział 20 uczniów w następujących zawodach: tj. 4 uczniów w zawodzie technik hotelarstwa, 4 uczniów w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych i 8 w zawodzie kucharz oraz 4 uczniów w zawodzie technik logistyk. Wyjazd na 4 tygodniową praktykę zawodową w terminie od 2018-11-06 do 2018-12-01

Na stronie internetowej szkoły oraz Facebook na bieżąco, ukazują się wszystkie najważniejsze informacje dotyczące tego projektu. Prosimy śledzić te strony aby niczego nie przegapić.
PONIŻEJ PODAJEMY WAŻNE TERMINY:

1. Złożenie dokumentów rekrutacyjnych do 30-05-2018 r. (Środa)
2. Rozmowa kwalifikacyjna 11-06-2018 r. (poniedziałek) w godz. 8:30 do 11:30 – budynek szkoły na JR
3. Ogłoszenie wyników rekrutacji 12-06-2018 ( wtorek )
4. Opublikowanie list uczniów zakwalifikowanych do projektu oraz listy rezerwowej 12-06-2018 r. (wtorek)
5. Potwierdzenie przez uczniów udziału w projekcie 13-06-2018 r. (środa)
6. Protokół komisji rekrutacyjnej 13-06-2018 r. (środa)
7. Spotkanie informacyjne z rodzicami w dniu 13-06-2018 r. (środa)
8. Rozpoczęcie zajęć przygotowujących do realizacji mobilności od 17-09-2018 r. (poniedziałek)

Warunkiem przystąpienia do rozmowy kwalifikacyjnej projektu jest pobranie ze strony ZSE http://zse.glogow.pl/po-wer-2017/ ( zakładka Szkoła Projekty PO WER 2017) i dostarczenie do sekretariatu szkoły następujących dokumentów :
1. Wypełniony formularz zgłoszeniowy
2. Wypełnioną anonimową ankietę dla kandydata
3. Wypełniony dokument – „Zgoda rodziców”- w przypadku uczniów niepełnoletnich

Na wynik rekrutacji będą miały wpływ następujące czynniki:
1. rozmowa kwalifikacyjna dotycząca projektu
2. ocena z zachowania – minimum dobra
3. zaangażowanie w życie szkoły – np. reprezentowanie szkoły w konkursach, olimpiadach , udział w impre-zach szkolnych , wolontariat
4. wyniki rozmowy kwalifikacyjnej w języku obcym
5. średnia ocen
6. ocena z języka niemieckiego
Wypełnione formularze zgłoszeniowe i inne wymagane załączniki należy złożyć w sekretariacie szkoły w budynku głównym przy ul. Karola Miarki1 lub w budynku Warsztatów Szkolnych przy ul. Jedności Robot-niczej 38

Serdecznie zapraszamy do aplikowania do powyższego projektu