Zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Głogowie

1.
Pomoc psychologiczno – pedagogiczną organizuje w imieniu i w porozumieniu z dyrektorem szkoły odpowiedni
pedagog szkolny.

2.
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb
rozwojowych i edukacyjnych uczniów oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych uczniów,
wynikających w szczególności:
1) z niepełnosprawności;
2) z niedostosowania społecznego;
3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
4) ze szczególnych uzdolnień;
5) ze specyficznych trudności w uczeniu się;
6) z zaburzeń komunikacji językowej;
7) z choroby przewlekłej;
8) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
9) z niepowodzeń edukacyjnych;
10) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania
czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi;
11) trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego,
w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą;
12) innych potrzeb dziecka.
3.
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowania i udzielana we współpracy z
1) rodzicami uczniów;
2) poradnią psychologiczno-pedagogiczną;,
3) placówką doskonalenia nauczycieli;,
4) instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.
4.
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana z inicjatywy:
1) ucznia;
2) rodziców ucznia;
3) wychowawcy klasy;
4) nauczycieli prowadzących zajęcia z uczniem;,
5) poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej;
6) asystenta edukacji romskiej.
5.
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w formie:
1) dla uczniów:

a) zajęć rozwijających uzdolnienia,
b) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,
c) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej,
d) porad i konsultacji.
2) dla rodzicom uczniów i nauczycieli:

a) porad i konsultacji,
b) warsztatów i szkoleń.
6. Rodzaje zajęć adresowane do uczniów obejmują:

1) zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla uczniów szczególnie uzdolnionych przy wykorzystaniu aktywnych
metod pracy, przy czym liczba uczestników zajęć wynosi do 8 uczniów;
2) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze organizuje się dla uczniów mających trudnościw nauce, w szczególności
w zakresie spełniania wymagań edukacyjnych, określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla danego
etapu edukacyjnego, przy czym liczba uczestników zajęć wynosi do 8 uczniów;
3) zajęcia socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym, organizowane dla uczniów z dysfunkcjami
i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne – liczba uczestników takich zajęć wynosi do 10 uczniów;
4) zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej –
organizowane w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, przy wykorzystaniu
aktywnych metod pracy – zajęcia te prowadzą nauczyciele, wychowawcy i specjaliści dla całych klas.
7. Zajęcia rozwijające uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz zajęcia specjalistyczne prowadzą nauczyciele
i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie dla rodzaju prowadzonych zajęć:

1) godzina zajęć dydaktyczno-wyrównawczych trwa 45 minut, a godzina zajęć specjalistycznych trwa 60 minut,
( w uzasadnionych wypadkach zajęcia specjalistyczne mogą trwać krócej niż 60 min.).
8. Pedagog szkolny w porozumieniu z dyrektorem szkoły
w przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na specyficzne
potrzeby edukacyjne, np. szczególne uzdolnienia, lub posiada orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania,
lub opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej i wymaga objęcia pomocą pedagogiczno- psychologiczną, tworzy
ZESPÓŁ WSPIERAJĄCY.
9. Osoby koordynujące pracę zespołów to:

1) odpowiedni pedagodzy szkolni, jako tzw. szkolni koordynatorzy ds. IPET (indywidualnych potrzeb edukacyjno
-terapeutycznych), koordynujący pracę wszystkich zespołów wspierających na terenie szkoły oraz gromadzący
stosowną dokumentację,
2) wychowawcy klas, jako klasowi koordynatorzy IPET, koordynujący bezpośrednio działania klasowego zespołu
wspierającego – jeśli jest kilku uczniów w jego klasie z SPE:
a) szkolni koordynatorzy ds. IPET zawiadamiają koordynatorów klasowych o terminie posiedzenia zespołów;
klasowi koordynatorzy rodziców ucznia/ów o możliwości uczestnictwa w jego pracach oraz pozostałych nauczycieli,
b) osoby biorące udział w spotkaniu zespołu zobowiązane są do nieujawniania spraw poruszanych podczas spotkania
10. W skład zespołu wspierającego wchodzą:

1) wychowawca klasy , do której uczęszcza uczeń ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi ( SPE) – jako koordynator
klasowego zespołu d/s. pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
2) nauczyciele uczący ucznia ze SPE;
3) pedagog szkolny – jako szkolny koordynator ds. IPET;
4) rodzice ucznia – w części dotyczącej ich dziecka,
5) na wniosek pedagoga, w porozumieniu z dyrektorem – przedstawiciel poradni psychologiczno-pedagogicznej,
w tym poradni specjalistycznej,
6) na wniosek rodzica ucznia – inne osoby, w szczególności lekarze, psycholodzy, logopedzi lub inni specjaliści.
11. Do zadań zespołu wspierającego należy:

1) ustalanie zakresu, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej z uwagi na indywidualne potrzeby
rozwojowe i edukacyjne oraz indywidualne możliwości psychofizyczne, w tym szczególne uzdolnienia;
2) określanie zalecanych form, sposobów i okresów udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
z uwzględnieniem zaleceń zawartych odpowiednio w orzeczeniu lub opinii oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych
i edukacyjnych ucznia i indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia;
3) planowanie działań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego i sposobu ich realizacji;
4) podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
5) stosownie do zalecanych form i sposobów pomocy psychologiczno-pedagogicznej, okresów jej udzielania,
opracowanie działań wspierających rodziców ucznia oraz zakres współdziałania z poradnią psychologiczno-pedagogiczną,
w tym z poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi oraz innymi
instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży;
6) dokonywanie oceny efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi, w tym efektywności
prowadzonych zajęć – formułowanie wniosków i ewentualnych zaleceń dotyczących dalszej pracy z uczniem,
wskazujących formy, sposobyi okresy jej udzielania.
12. Wychowawca klasy w porozumieniu z pedagogiem szkolnym, pełniący funkcję koordynatora zespołu, zakłada
Kartę Indywidualnych Potrzeb Ucznia (KIPU), posiadającego:

1) opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej;
2) orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania;
3) dla każdego ucznia, u którego ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne, nauczyciel, wychowawca
lub specjalista, prowadzący zajęcia z uczniem, stwierdził potrzebę objęcia go pomocą psychologiczno-pedagogiczną.
13. KIPU znajduje się
w dokumentacji związanej z IPET, u pedagoga szkoły jako szkolnego koordynatora:
1) KIPU jest forma dokumentowania prac zespołu wspierającego i jest do wglądu dla każdego nauczyciela uczącego
danego ucznia i wchodzącego w skład zespołu.
14. Za wypełnianie KIPU odpowiada wychowawca (klasowy koordynator) w porozumieniu z właściwym pedagogiem.

na podstawie Rozporządzenia MEN z dn. 17 listopada 2010 r., (art. 22 ust. 2 pkt 11
ustawy z dn. 7.09.1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, z późn. zmianami)