V Standardy szkolne w zakresie pracy wychowawczej

Wstęp:

Niniejsze standardy zostały wypracowane wspólnie przez zespół nauczycieli Zespołu Szkół Ekonomicznych im Jana Pawła II w ostatnim piętnastoleciu i poprzedzone wieloma praktycznymi doświadczeniami w pracy wychowawczej – maja charakter pomocniczy w wewnątrzszkolnym mierzeniu jakości pracy szkoły w obszarach związanych z działaniami wychowawczymi szkoły.

Założenia:

1. Planowanie zadań szkoły odbywa się przy stałym udziale uczniów i rodziców.

2. Szkoła ma akceptowaną przez wszystkich i uświadamianą misję wychowawczą, opartą na nauczaniu Jana Pawła II
i w oparciu o wychowanie patriotyczne.

3. Życzliwa atmosfera sprzyja efektywnej pracy szkoły i prowadzi do pełnego rozwoju osobistego ucznia.

4. Zadania wychowawcze, ich ewaluacja, są przedmiotem systematycznych przedsięwzięć zespołu nauczycielskiego.

5. Szkoła promuje nauczanie i ideały Jana Pawła II oraz siebie w środowisku lokalnym.

6. Szkoła zapewnia bezpieczeństwo i uczy prozdrowotnych postaw.

Standard 1

Planowanie zadań szkoły odbywa się przy stałym udziale uczniów i rodziców.

Wskaźnik 1

Rodzice uczestniczą w zebraniach klasowych co najmniej 4 razy w roku szkolnym.

Pytania diagnostyczne:

1. Czy rodzice są informowani przez wychowawcę o tematyce i terminie zebrań?
2. Jak jest frekwencja rodziców na zebraniach?
3. Czy na zebraniach wychowawca porusz kwestie wychowawcze z zakresu programu wychowawczego?
4. Czy przekazuje sugestie rodziców dyrekcji?

Wskaźnik 2

Rodzice mogą konsultować się z nauczycielami uczącymi ich dzieci na spotkaniach indywidualnych – co najmniej 1 raz w miesiącu

Pytania diagnostyczne:

1. Jakie jest zainteresowanie rodziców tymi konsultacjami?
2. Czy w trakcie takich spotkań nauczyciele informują rodziców o kwestiach wychowawczych?

Wskaźnik 3

Rodzice – delegaci – w Komitecie Rodzicielskim przekazują informacje o ustaleniach z posiedzeń KR i zbierają propozycje od pozostałych rodziców co do działalności KR w zakresie wychowawczym

Pytania diagnostyczne:

1. Czy „przedstawiciele trójek klasowych” pojawiają się na zebraniach?
2. Czy ich relacje są rzetelne?
3. Czy rodzice proponują jakieś rozwiązania wychowawcze?

Wskaźnik 4

Rodzice mają wpływ na dobór tematyki godzin wychowawczych realizowanych w klasie

Pytania diagnostyczne:

1. Czy wychowawca rzetelnie informuje rodziców o planowanej tematyce?
2. Czy robi to we właściwym czasie?
3. Czy propozycje rodziców są uwzględniane o statecznym kształcie tej tematyki?

Wskaźnik 5

Rodzice znają wymagania edukacyjne i podstawowe zasady organizacji
i funkcjonowania szkoły oraz celowość wydatków ponoszonych przez Komitet Rodzicielski

Pytania diagnostyczne:

1. Czy wychowawca rzetelnie zaznajamia rodziców z przepisami i regulaminami wewnętrznymi szkoły?
2. Czy rodzice mają szansę na zmianę i modyfikację wymogów edukacyjnych i zasad oceniania nauczycieli?
3. Czy rodzice otrzymują kompleksową informację o celach i sposobach wydatkowania ich pieniędzy z FPS oraz KR?

Standard 2

Szkoła ma akceptowaną przez wszystkich i uświadamianą misję wychowawczą.

Wskaźnik 1

Personel ma wspólną i spójną koncepcję wychowawczą, opartą na nauczaniu Jana Pawła II

Pytania diagnostyczne:

1. Czy obserwacja nauczycieli daje wyobrażenie o misji wychowawczej szkoły?
2. Czy zachowania nauczycieli są konsekwentne, jasne, pobawione charakteru pozorności?
3. Czy nauczyciele postępują na ogół zgodnie z zasadami określonymi w misji szkoły?
4. Czy nauczyciele są zaangażowani w doskonalenie swoich umiejętności wychowawczych?

Wskaźnik 2

Szkoła prowadzi działania wychowawcze w oparciu o zespołowo opracowany program?

Pytania diagnostyczne:

1. Czy cele i standardy są systematycznie osiągane i spójne?
2. Czy realizacja zadań jest stale monitorowana i aktualizowana?
3. Czy istnieje sprawny obieg informacji – wewnątrz oraz na zewnątrz szkoły?

Wskaźnik 3

1. Czy szkoła uczestniczy w przedsięwzięciach propagujacyh nauczanie Jana Pawła II (wspiera je)?
2. Czy na bieżąco realizowana jest tematyka godzin wychowawczych o życiu i nauczaniu Jana Pawła II?