TEMATYKA ZAJĘĆ

Klasa I – Technikum


1. Klasowy konkurs wiedzy o Janie Pawle II

2. Jan Paweł II – autorytet czy idol ?

3. Zajęcia integracyjne (adaptacja w nowym środowisku) – zalecane także dla rodziców

4. Omówienie „Dziesięciu przykazań szczęśliwego nauczyciela i ucznia”.

5. Interpretacja „Dezyderaty” – kształtowanie poczucia własnej wartości.

6. Zwiększenie motywacji do nauki i doskonalenie własnych umiejętności (podniesienie samooceny uczniów)
a) planowanie nauki własnej – higiena pracy umysłowej w domu.

7. Walka ze stresem (sytuacje, w których może występować stres, sposoby reagowania na sytuacje stresowe).

8. Nowoczesne metody uczenia się.

9. Czas – nauka planowania (podstawowe zasady planowania i organizacji czasu).

10. Asertywność w szkole i poza nią.

11. Organizowanie wycieczek krajoznawczych po Ziemi Głogowskiej..

10. Spotkania z ciekawymi ludźmi i rozmowy o powojennej przeszłości Ziemi Głogowskiej lub historii Dolnego Śląska.

Klasa II – Technikum


1. Pontyfikat, który zmienił świat.

2. Jan Paweł II – człowiek zasad.

3. Nauka przełamywania tzw. wyuczonej bezradności.

4. Moje mocne strony – umiejętność prezentacji swojej osoby.

5. Rozwijanie twórczych umiejętności.

6. Zajęcia poświęcone komunikacji interpersonalnej:
a) umiejętność słuchania,
b) umiejętność rozmawiania,
c) umiejętność przemawiania,
d) umiejętność niewerbalnego (bezsłownego) komunikowania się.

7. Umiejętność rozwiązywania konfliktów – negocjacje.

8. Radzenie sobie z własną i cudzą agresją – asertywność.

9. Tolerancja.

10. Szkoła jako środowisko społeczne.

11. Wygląd zewnętrzny.

12. Zasady dobrego zachowania.

13. Rajd po Ziemi Głogowskiej połączony z sesją naukową.

14. Organizowanie konkursów o tematyce regionalnej.

Klasa III – Technikum


1. Jan Paweł II naszym nauczycielem.

2. Szlakiem Karola Wojtyły w Krakowie – opracowanie trasy wycieczki szkolnej śladami Jana Pawła II.

3. Problemy własnego rozwoju – potrzeby samokształcenia.

4. Uczestnictwo w życiu kulturalnym (wycieczki, wyjścia do kina, teatru).

5. Kontynuacja nauki – problemem wyboru kierunku studiów i zawodu.

6. Potrzeby kulturalne rozwijającej się osobowości.

7. Przygotowanie do życia w rodzinie (wg programu M. Ryś).

8. Sztuka przyjaźni.

9. Umiejętność kierowania ludźmi.

10. W jaki sposób można kontrolować stres?

11. Umiejętność komunikowania się:

– czy jesteś dobrym słuchaczem?
– czy jesteś dobrym rozmówcą?
– czy jesteś dobrym mówcą?

Klasa IV – Technikum


1. Które z wartości uważam w swoim życiu za najważniejsze?

2. Dziedzictwo JP II.

3. Dylematy planów życiowych (wybór zawodu).

4. Zawód wymarzony a mój charakter.

5. Światopogląd i tolerancja.

6. Rywalizacja i konflikty we współżyciu z ludźmi.

7. Nasze miejsce w życiu kraju.

8. Nasze miejsce w Europie.

9. Wychowanie do życia w rodzinie.

10. Dyskusje na temat przyszłości „małej ojczyzny”, regionu.

11. Organizowanie wystaw książek o regionie.

Klasa I ZSZ

1. Klasowy konkurs wiedzy o Janie Pawle II.

2. Jan Paweł II – człowiek zasad.

3. Szlakiem Karola Wojtyły w Krakowie – opracowanie trasy wycieczki szkolnej śladami Jana Pawła II.

Klasa II ZSZ

1. Które z wartości uważam w swoim życiu za najważniejsze?

2. Pontyfikat, który zmienił świat.

3. Dziedzictwo JP II.

W szkole zawodowej wychowawca we własnym zakresie w klasie II realizuje wybrane zagadnienia z tematyki ogólnej klasy III i IV – w zależności od specyfiki własnego zespołu klasowego.