TECHNIK EKONOMISTA 331403

Zdobywane umiejętności

Praktyka

Uprawnienia

 prowadzi dokumentację w jednostce organizacyjnej
 →  prowadzi dokumentację biurową i magazynową,
 →  gospodaruje rzeczowymi składnikami majątku,
 →  sporządza biznesplan
 →  prowadzi sprawy kadrowo-płacowe i gospodarkę finansową
jednostek organizacyjnych

→  sporządza dokumentację kadrową,
  rozlicza wynagrodzenia i składki pobierane przez Zakład
Ubezpieczeń Społecznych,

→ prowadzi ewidencje podatkowe i rozliczenia podatkowe,
 prowadzi rozliczenia finansowe z kontrahentami i podmiotami
rynku finansowego
 oblicza podatki
 prowadzi uproszczoną  księgowość
 stosuje technologie informacyjne i systemy komputerowe
 4 tygodnie w klasie II
 2 tygodnie w klasie III
w działach jednostek gospodarczych, bankach, biurach rachunkowych, Urzędach Miasta, Urzędach Gmin, Urzędach Skarbowych.
Absolwent jest przygotowany do egzaminu maturalnego i egzaminów potwierdzających zdobycie 2 kwalifikacji:

EKA.04. Planowanie i prowadzenie  działalności w organizacji.

EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki
finansowej jednostek organizacyjnych

może być zatrudniony we wszystkich działach jednostek gospodarczych, w bankach, biurach rachunkowych oraz urzędach skarbowych i gmin. Jest przygotowany do rozpoczęcia, zorganizowania
i uruchomienia własnej działalności gospodarczej.