TECHNIK EKONOMISTA 331403

Zdobywane umiejętności

Praktyka

Uprawnienia

– planowanie i prowadzenie działalności
gospodarczej,
– obliczanie podatków,– prowadzenie spraw kadrowo – płacowych,– prowadzenie rachunkowości (uproszczone
formy ewidencjonowania oraz pełna
rachunkowość),
– wykonywanie analiz i sporządzanie sprawozdań
z działalności podmiotów prowadzących
działalność gospodarczą.
 4 tygodnie w klasie II
 2 tygodnie w klasie III
w działach jednostek gospodarczych, bankach, biurach rachunkowych, Urzędach Miasta, Urzędach Gmin, Urzędach Skarbowych.
Absolwent jest przygotowany do egzaminu maturalnego i egzaminów potwierdzających zdobycie 2 kwalifikacji:

EKA.04. Planowanie i prowadzenie  działalności w organizacji.

EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki
finansowej jednostek organizacyjnych

może być zatrudniony we wszystkich działach jednostek gospodarczych, w bankach, biurach rachunkowych oraz urzędach skarbowych i gmin. Jest przygotowany do rozpoczęcia, zorganizowania
i uruchomienia własnej działalności gospodarczej.