Stałe materiały do analizy:

1) „Dezyderata”
2) „Dziesięć przykazań szczęśliwego nauczyciela i ucznia”

3) Podręczna pamięć wychowawcy w zakresie wspierania rozwoju młodego człowieka we wszystkich sferach jego osobowości:

LP.

SFERA ROZWOJU

CELE SZCZEGÓŁOWE

1.

rozwój fizyczny

 • sprawność fizyczna
 • zdrowie

2.

zdolność postrzegania i kojarzenia

 • umiejętność obserwacji
 • wyćwiczenie pamięci
 • zdolność kojarzenia

3.

rozwój emocjonalny

 • umiejętność okazywania uczuć – asertywność
 • opanowanie emocji

4.

rozwój intelektualny

 • poszukiwanie prawdy
 • poznanie swoich uzdolnień
 • rozszerzanie zainteresowań
 • umiejętność uczenia się
 • umiejętność gromadzenia , analizy , syntezy informacji
 • umiejętność wypowiadania się

5.

rozwój moralny

 • zdolność wartościowania
 • umiejętność oceny własnych zachowań
 • odwaga cywilna
 • świadome posłuszeństwo
 • autentyzm działań, otwartość

6.

rozwój woli

 • porządek, ład, punktualność
 • pracowitość, rzetelność, wytrwałość
 • stawianie i osiąganie celów

7.

rozwój duchowy

 • myślenie refleksyjne
 • poznawanie zasad wiary
 • docenienie dorobku kultury
 • zdolność do głębokiego kontaktu z drugim człowiekiem i w wymiarze osobistym z Bogiem

8.

rozwój społeczny

 • patriotyzm kultura bycia
 • umiejętność współpracy w grupie
 • aktywność środowiskowa
 • umiejętność pełnienia przypisanych ról społecznych
 • odpowiedzialność za innych
 • umiejętność nawiązywania kontaktu