Rozmowa kwalifikacyjna Erasmus +

Proces rekrutacji zamyka rozmowa kwalifikacyjna, celem której będzie sprawdzenie znajomości języka niemieckiego.

§ 1

1. Podstawą kwalifikacji ucznia jest suma punktów otrzymanych za:

a. Rozmowa kwalifikacyjna

b. Rozmowa sprawdzająca umiejętność komunikowania się w języku niemieckim.

c. Ocena zachowania.

d. Średnia ocen z przedmiotów zawodowych na koniec roku szkolnego.

e. Zaangażowanie w życie szkoły

f. Ocena z języka niemieckiego.

2. Na podstawie sumy uzyskanych punktów Komisja sporządzi dwie listy uczniów, którzy zostaną objęci programem praktyk zagranicznych: listę główną i listę rezerwową. W przypadku zdarzenia losowego lub niezdyscyplinowanego zachowania się przed wyjazdem (nieobecności na kursach, spotkaniach informacyjnych) przez ucznia umieszczonego na liście głównej, zostanie on wykluczony z wyjazdu na zagraniczny staż, a prawo do tego wyjazdu uzyska osoba z listy rezerwowej z zachowaniem ustalonej na niej kolejności.

3. W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów o kolejności kandydatów na listach decyduje średnia ocen z przedmiotów zawodowych oraz rozmowy kwalifikacyjnej w języku niemieckim.

§ 2

Dla obliczenia sumy punktów uzyskanej w procesie rekrutacji, stosuje się następujące zasady punktacji:

a. Rozmowa kwalifikacyjna 0-04 pkt.

b. Rozmowa sprawdzająca umiejętności językowe 0-4 pkt.

c. Ocena z zachowania 0-5 pkt.

d. Średnia ocen z przedmiotów zawodowych uzyskana na koniec roku szkolnego 0-6 pkt.

e. Zaangażowanie w życie szkoły 0-5 pkt.

f. Ocena z języka niemieckiego 0-6 pkt.

Łącznie do zdobycia jest 30 punkty.

§ 3

Komisja egzaminacyjna przyznaje prawo wyjazdu na staż najlepszym uczniom.