REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

„Praktyka zagraniczna- przygotowanie do pracy i życia”

§ 1.

Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji uczestników projektu pt.: „Praktyka zagraniczna- przygotowanie do pracy i życia” , który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu Kształcenie i Szkolenie Zawodowe (VET) – Erasmus +

§ 2.

Informacje o projekcie

 1. Projekt realizowany jest w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Głogowie w okresie 2014-09-01 do 2016-08-31.
 2. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską i jest realizowany w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu Kształcenie i Szkolenie Zawodowe (VET) – Erasmus +
 3. Projekt skierowany jest do uczniów klas w zawodach: technik logistyk, hotelarstwa, żywienia i usług gastronomicznych oraz ZSZ kucharz.
 4. W projekcie może wziąć udział grupa maksymalnie 30 uczniów.

§ 3.

Zasady rekrutacji uczestników projektu

 1. Rekrutacja prowadzona będzie w listopadzie 2014 r. i czerwcu 2015 r. przez Zespół Rekrutacyjny w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Głogowie.
 2. W skład Zespołu Rekrutacyjnego wchodzą:
 • koordynator projektów unijnych w ZSE – p. Małgorzata Świątek,
 • nauczyciele przedmiotów zawodowych – p. Elżbieta Grzelczak i p. Małgorzata Gierczak
 • nauczyciele języka niemieckiego – p. Monika Maj i p. Kamila Szajnicka
 • nauczyciel języka angielskiego – p. Joanna Knysz
 • kierownik szkolenia praktycznego – p. Małgorzata Długosz
 • Ø złożenie formularza aplikacyjnego o zakwalifikowanie do udziału w
 1. Proces rekrutacji poprzedzony będzie informacją na tablicach ogłoszeń oraz stronie internetowej szkoły a także przez wychowawców klas.
 2. Uczestnikiem projektu może być osoba, która z własnej inicjatywy wyraża chęć uczestnictwa w projekcie, jest uczniem w zawodzie: technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik logistyk lub jest uczniem ZSZ w zawodzie kucharz.
 3. Proces rekrutacji obejmuje:

projekcie wraz z załącznikami (załączniki nr 1-3 do Regulaminu)

 • rozmowę kwalifikacyjną (częściowo w języku niemieckim)
 • akceptację wniosku przez Zespół Rekrutacyjny
  • formularz aplikacyjny;
  • ankietę dla uczniów biorących udział w rekrutacji do projektu;
 • zgodę rodziców (załącznik 3a).
 1. Uczeń ubiegający się o udział w projekcie w wyznaczonym terminie powinien złożyć do koordynatora Małgorzaty Świątek (ew. p. Elżbiety Grzelczak p. Małgorzaty Gierczak lub p. Małgorzaty Długosz) następujące dokumenty:
 • formularz aplikacyjny – do pobrania ze strony ZSE;
 • ankietę dla uczniów biorących udział w rekrutacji do projektu;
 • zgodę rodziców – do pobrania ze strony ZSE (załącznik 3a).
 1. Proces rekrutacji zostanie zakończony sporządzeniem przez Zespół Rekrutacyjny listy głównej i rezerwowej oraz umieszczeniem ich na tablicy informacyjnej w ZSE oraz na stronie internetowej szkoły.
 2. Wolne miejsca zajmie pierwsza w kolejności osoba z listy rezerwowej, w przypadku gdy uczeń zrezygnuje z udziału w projekcie/zostanie skreślony lub nie wyrazi zgody na przetwarzanie danych osobowych z listy Uczestników.
 3. Kandydat na uczestnika projektu powinien spełniać następujące wymagania:
 • jest uczniem klasy o specjalności technik logistyk, technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych lub kucharz
 • posiada pozytywną opinię wychowawcy z uwzględnieniem informacji n/t zachowania i zaangażowania w życie szkoły;
 • posiada ważny paszport co najmniej na kolejny rok kalendarzowy lub dowód osobisty
 1. Po pozytywnym przejściu procesu rekrutacji uczeń wypełnia oświadczenie o wyrażeniu i pisemnie potwierdza zapoznanie się z zasadami udziału w projekcie.
 2. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych powoduje, że uczeń nie może być uczestnikiem zajęć realizowanych w ramach projektu.
 3. Złożone przez kandydata dokumenty nie podlegają zwrotowi.
 4. W przypadku zbyt małej liczby Uczestników rekrutacja może zostać wznowiona w dowolnym momencie trwania projektu.
 5. W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów o kolejności kandydatów na listach decyduje średnia ocen z przedmiotów zawodowych i języka niemieckiego.
 6. Wyniki rekrutacji przeprowadzonej przez Zespół Rekrutacyjny są ostateczne.
 7. Uczniowie, którzy zostali zakwalifikowani do wyjazdu, wraz z opiekunami/rodzicami są zobowiązani do udziału w spotkaniu informacyjnym z Zespołem Rekrutacyjnym.
 8. Kryteria rekrutacji:

Kandydat będzie mógł uzyskać maksymalnie 30 punktów, na które składa się:

1. rozmowa kwalifikacyjna dotycząca projektu (0-4 pkt)

2. ocena z zachowania – minimum dobra (0-5 pkt)

3. zaangażowanie w życie szkoły – reprezentowanie szkoły w konkursach, olimpiadach – 1 pkt, udział w imprezach szkolnych – 2 pkt, wolontariat – 2 pkt

4. wyniki rozmowy kwalifikacyjnej w języku obcym (0-4pkt )

5. średnia ocen (0-6pkt)

6. ocena z języka niemieckiego (0-6pkt)

§ 4.

Prawa i obowiązki uczestnika Projektu

 1. Każdy Uczestnik ma prawo do:
 • nieodpłatnego udziału w zajęciach, na które się zakwalifikował,
 • zgłaszania uwag i oceny zajęć, w których uczestniczy,
 • otrzymania materiałów promocyjnych,
 • otrzymania pakietu dla ucznia (słownik, zeszyt, długopis, pendreive – za potwierdzeniem odbioru)
 1. Uczestnik zobowiązuje się do:
 • uczestnictwa w zajęciach, na które się zakwalifikował (podpis na liście obecności)
 • wypełniania w trakcie zajęć testów sprawdzających, ankiet ewaluacyjnych, ankiet poziomu zadowolenia
 • do wyrażenia zgody na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych na potrzeby realizacji projektu (w przypadku osób niepełnoletnich ich przedstawiciele ustawowi)
 • nie sprzedawania materiałów dydaktycznych otrzymanych podczas udziału w projekcie

§5

Rezygnacja uczestnika z udziału w projekcie

 1. Uczestnik ma prawo do rezygnacji w projekcie bez ponoszenia odpowiedzialności finansowej w przypadku gdy:
 • Rezygnacja została zgłoszona na piśmie do Dyrektora ZSE w terminie do 7 dni po zakończeniu procesu rekrutacyjnego bez podania przyczyny (w przypadku osób niepełnoletnich rezygnacja musi być podpisana przez rodzica/opiekuna prawnego);
 • Rezygnacja w trakcie trwania zajęć jest możliwa w przypadku ważnych powodów osobistych lub zdrowotnych w terminie do 7 dni od zaistnienia przyczyny powodującej konieczność rezygnacji. Rezygnacja musi być na piśmie, do którego należy dołączyć zaświadczenie do stosownej sytuacji (np. zwolnienie lekarskie) w przypadku osób niepełnoletnich rezygnacja musi być podpisana przez rodzica/opiekuna prawnego.
 1. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w zdaniach projektowych lub skreślenia z listy, Uczestnik zobowiązany jest do zwrotu otrzymanych materiałów dydaktycznych i szkoleniowych, najpóźniej w chwili złożenia pisemnej rezygnacji.

§6

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie w każdym czasie.
 3. Każda zmiana niniejszego Regulaminu wymaga formy pisemnej.