REGULAMIN PRZYZNAWANIA
NAGRÓD KAROLA I
MEDALU PAMIĄTKOWEGO
Z WIZERUNKIEM JANA PAWŁA II

I. Doceniając starania uczniów w osiąganiu wysokich wyników w nauce oraz dbając o kształtowanie ich wzorowych postaw, Rada
Pedagogiczna ZSE im. Jana Pawła II w Głogowie przyznaje, w drodze uchwały, od roku szk. 2006/2007 BRĄZOWEGO,
SREBRNEGO I ZŁOTEGO KAROLA oraz BRĄZOWY MEDAL PAMIĄTKOWY z WIZERUNKIEM JANA PAWŁA II – patrona
szkoły (będący pomniejszoną repliką medalu z płyty pamiątkowej, ufundowanej z okazji nadania imienia Jana Pawła II
Zespołowi Szkół Ekonomicznych).

1. W Technikum:
1) BRĄZOWEGO KAROLA otrzymuje uczeń, który po raz pierwszy ze wszystkich przedmiotów, niezależnie od poziomu
nauczania (klasy), w danym roku szkolnym uzyskał średnią ocen co najmniej 4,75 i wzorowe zachowanie;

2) SREBRNEGO KAROLA otrzymuje uczeń, który będąc posiadaczem Brązowego KAROLA, w kolejnym roku nauki po raz
drugi uzyskał średnią ocen co najmniej 4,75 i wzorowe zachowanie;

3) ZŁOTEGO KAROLA otrzymuje uczeń, który będąc posiadaczem Brązowego i Srebrnego KAROLA, który po raz trzeci
uzyskał średnią ocen co najmniej 4,75 i wzorowe zachowanie;

4) od roku szk. 2009- 2010 Rada Pedagogiczna zdecydowała o przyznawaniu absolwentom ZŁOTEGO KAROLA także
za:

a) wieloletnie godne reprezentowanie szkoły w poczcie sztandarowym,
b) wybitny wkład w życie szkoły, szczególne zaangażowanie w działalność szkolnych organizacji, uroczystości,
inspirację życia szkoły,

2. W Zasadniczej Szkole Zawodowej:

1) z uwagi na krótszy – 2-letni cykl nauczania – nie przyznaje się BRĄZOWEGO KAROLA;
2) SREBRNEGO KAROLA otrzymuje uczeń ZSZ, który uzyskał po raz pierwszy, niezależnie od poziomu nauczania (klasy),
średnią ocen co najmniej 4,75 i wzorowe zachowanie;
3) ZŁOTEGO KAROLA otrzymuje uczeń, który jest posiadaczem SREBRNEGO KAROLA i w kolejnym roku nauki powtórzył
swój wynik, uzyskując średnią ocen co najmniej 4,75 i wzorowe zachowanie.

3. BRĄZOWY MEDAL PAMIĄTKOWY Z WIZERUNKIEM JANA PAWŁA II mogą otrzymać:
1) jako zwieńczenie osiągnięć edukacyjnych absolwenci, będący posiadaczami BRĄZOWEGO, SREBRNEGO I ZŁOTEGO
KAROLA, przy średniej ocen za świadectwo końcowe co najmniej 4,75 i wzorowym zachowaniu;
2) absolwenci szkoły za wybitnie twórczy wkład w życie społeczności szkolnej (mający swoje odzwierciedlenie także poza
szkołą, wpływający wyraźnie na ugruntowanie i poprawę jej wizerunku w środowisku co najmniej lokalnym);
3) absolwenci szkoły za wybitne zaangażowanie społeczne (zgodne z ideałami zawartymi w misji szkoły, mające swoje
odzwierciedlenie także poza szkołą, wpływający wyraźnie na ugruntowanie i poprawę jej wizerunku w środowisku co
najmniej pozaszkolnym),
4) absolwenci szkoły za godne wieloletnie reprezentowanie szkoły w poczcie sztandarowym, przy spełnianiu jednocześnie
dodatkowych wymogów nagrody ZŁOTEGO KAROLA.

II. Na wniosek Dyrektora Szkoły lub Rady Pedagogicznej BRĄZOWY, SREBRNY I ZŁOTY MEDAL PAMIĄTKOWY z
WIZERUNKIEM JANA PAWŁA II – patrona szkoły (będący pomniejszoną repliką medalu z płyty pamiątkowej,
ufundowanej z okazji nadania imienia Jana Pawła II Zespołowi Szkół Ekonomicznych) lub PAMIĄTKOWY ZŁOTY KAROL
może być przyznawany:

1) NAUCZYCIELOM/PRACOWNIKOM ZSE im. JP II w Głogowie:
a) BRĄZOWY MEDAL – za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze/ofiarną i rzetelną pracę na rzecz szkoły, po
przepracowaniu min. 15 lat,
b) SREBRNY MEDAL – za osiągnięcia dydaktyczno- wychowawcze/ofiarną i rzetelną pracę na rzecz szkoły, po
przepracowaniu min. 25 lat,
c) ZŁOTY MEDAL – za osiągnięcia dydaktyczno- wychowawcze/ofiarną i rzetelną pracę na rzecz szkoły, po przepracowaniu
min. 35 lat,
d) przy czym, nauczyciele/pracownicy, którzy niezależnie od powyższych kryteriów kończą pracę w ZSE, np. odchodząc na

emeryturę, przenoszą się do innej placówki (lub z innych uzasadnionych powodów) otrzymują PAMIĄTKOWEGO
ZŁOTEGO KAROLA
.
2)
RODZICOM UCZNIÓW ZSE im. JP II w Głogowie:
a) BRĄZOWY MEDAL – za wieloletnią i aktywną działalność w Radzie Rodziców na rzecz społeczności szkolnej – w cykl
nauki pierwszego dziecka,
b) SREBRNY MEDAL – za wieloletnią i aktywną działalność w Radzie Rodziców na rzecz społeczności szkolnej – w cyklu
nauki drugiego dziecka,
c) ZŁOTY MEDAL – za wieloletnią i aktywną działalność w Radzie Rodziców na rzecz społeczności szkolnej – w cyklu nauki
trzeciego dziecka.

3) SPONSOROM, GOŚCIOM HONOROWYM, OSOBOM ORAZ INSTYTUCJOM WSPIERAJĄCYM:

a) BRĄZOWY MEDAL – za wspieranie szkoły w krzewieniu jej misji/w propagowaniu ideałów Jana Pawła II/ wspieranie
działań i rozwoju szkoły/organizacji konkursów – nieprzerwanie przez co najmniej 5 lat,

b) SREBRNY MEDAL – za wspieranie szkoły w krzewieniu jej misji/w propagowaniu ideałów Jana Pawła II/ wspieranie
działań i rozwoju szkoły/organizacji konkursów – nieprzerwanie przez co najmniej 10 lat, po wcześniejszym otrzymaniu
BRĄZOWEGO MEDALU

c) ZŁOTY MEDAL – za wspieranie szkoły w krzewieniu jej misji/w propagowaniu ideałów Jana Pawła II/ wspieranie działań i
rozwoju szkoły/organizacji konkursów – nieprzerwanie przez co najmniej 15 lat, po wcześniejszym otrzymaniu
SREBRNEGO MEDALU

4) w przypadkach jeśli Dyrektor Szkoły lub Rada Pedagogiczna złożą wniosek nieujęty w niniejszym regulaminie, decyduje
głosowanie Rady Pedagogicznej, jak w przypadku zmian w statucie szkoły (jeśli wniosek będzie miał znaczenie
perspektywiczne stanie się to obligatoryjnie obowiązującą zmianą ww. regulaminu).