TU>
Ulotka MEN
TU>Prezentacja MEN

ZASADY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNO – KWALIFIKACYJNEGO
W ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM. JANA PAWŁA II W GŁOGOWIE

Zasady rekrutacji na rok szkolny 2019/2020

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( U. z 2018 r. poz. 1457 ze zmianami)
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum. (U. 2017 poz. 586)
 3. USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zmianami,
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. poz. 610)
 5. Zarządzenie Nr 2/2019 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego dla absolwentów gimnazjów
 6. Zarządzenie Nr 3/2019 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego dla absolwentów szkół podstawowych

.

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Składanie dokumentów
 2. Nabór w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Głogowie prowadzony jest w formie elektronicznej.
 3. Kandydat ma do wyboru nie więcej niż trzy szkoły ponadpodstawowe/ponadgimnazjalne, w których pragnie podjąć naukę (zespół szkół nie jest „szkołą” – to każda szkoła wchodząca w jego skład).

Możliwe jest wybranie dowolnej liczby oddziałów (zawodów) kl. I prowadzonych w tych trzech wybranych szkołach, które zgodnie z wyborem kandydata, są umieszczane na liście preferencji
o ustalonej przez niego kolejności – od najbardziej do najmniej preferowanych.

 1. Szkoła ponadpodstawowa/ponadgimnazjalna wybrana na pozycji pierwszej nazywana jest szkołą pierwszego wyboru.

Im więcej oddziałów wybierzesz w danej szkole, tym większe
masz szanse na dostanie się do tej szkoły!
Wydrukowany wniosek o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej kandydat składa w dniach od

13 maja do 25 czerwca 2019 r. w szkole pierwszego wyboru.

UWAGA! Wniosek wypełniony tylko  elektronicznie nie bierze udziału w rekrutacji –
musisz go wydrukować i złożyć fizycznie w szkole pierwszego wyboru!

 1. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal będzie dysponować wolnymi miejscami, dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające. Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do końca sierpnia 2019 roku.
 2. Każdy z kandydatów zostanie przydzielony tylko do jednego z preferowanych oddziałów, odpowiednio po szkole podstawowej lub po gimnazjum, lub nie zostanie przyjęty do żadnego oddziału, jeżeli w żadnym ze wskazanych oddziałów nie uzyska liczby punktów zapewniających przyjęcie.
 3. Kandydat do szkoły ponadpodstawowej/ponadgimnazjalnej, do której wcześniej złożył wniosek o przyjęcie, dołącza w terminie od 21 do 25 czerwca 2019 r. następujące dokumenty:
  1) świadectwo/kopię ukończenia szkoły oraz zaświadczenie/kopię o wyniku egzaminu gimnazjalnego/ośmioklasisty,
  2) zaświadczenia wydane przez komisje konkursowe laureatom lub finalistom konkursów i olimpiad przedmiotowych.
  3)  trzy zdjęcia.

                                                                                 Warunki przyjęcia do klasy pierwszej

                                                                                                   PO GIMNAZJUM

7. KANDYDAT PO GIMNAZJUM ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej może otrzymać w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym maksymalnie 200 punktów, w tym:
1) 100 punktów uzyskanych za wyniki egzaminu gimnazjalnego, wynik przedstawiony w procentach z:
a) języka polskiego,
b) historii i wiedzy o społeczeństwie,
c) matematyki,
d) przedmiotów przyrodniczych,
e) języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym
– mnoży się przez 0,2.  Np. 75% = 75 x 0,2 = 15 pkt. Maksymalna liczba punktów za pięć wyników procentowych wynosi 500% x 0,2 = 100 pkt;

2) 72 punkty uzyskane za oceny, zawarte w świadectwie ukończenia gimnazjum, z języka polskiego i matematyki oraz z dwóch najlepszych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, wyrażone w stopniu:
a) celującym – przyznaje się po 18 punktów;
b) bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów;
c) dobrym – przyznaje się po 14 punktów;
d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;
e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.

3) 18 punktów uzyskanych za inne osiągnięcia ucznia, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum:
a) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na
podstawie zawartych porozumień:
–   za  tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
– za tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się  7 punktów,
– za tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się  5 punktów;
b) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu
ogólnopolskim
, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art.32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy:

– tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
–  tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,
–  tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;
c) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanymprzez kuratora oświaty:

–    za dwa lub więcej tytuły finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
–  za dwa lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
–  za dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
–   za tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
– za tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
–  za tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;
d) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim,

– za dwa lub więcej tytuły finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
– za dwa lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
– za dwa lub więcej tytuły finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,
– za dwa tytuły finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
– za tytuł laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,
– za tytuł finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;
e) za uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 3 lit. a–d, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

– międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
– krajowym – przyznaje się 3 punkty,
– wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
– powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 1, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjummaksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów,

4)  7 punktów  – za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem,

5) 3 punkty  – za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu,
6) kandydaci do poszczególnych typów szkół będą przyjmowani w kolejności ustalonej na liścierankingowej, którą wyznaczy liczba uzyskanych punktów, o jakich mowa w § 2 ust. 1 niniejszego regulaminu, do wyczerpania miejsc, którymi dysponuje dany kierunek kształcenia.
7) dodatkowym kryterium różnicującym kandydatów, w przypadku posiadania równej liczby punktów rekrutacyjnych, wynikających z kryteriów podstawowych (określonych w § 2 ust. 1) jest:
– łączna liczba punktów za wyniki na egzaminie gimnazjalnym,
– ocena zachowania,
– liczba punktów za wyniki na egzaminie gimnazjalnym w części matematyczno-przyrodniczej,
– średnia ocen z przedmiotów obowiązkowych na świadectwie ukończenia gimnazjum.
8) dodatkowe kryteria bierze się pod uwagę kolejno do momentu zróżnicowania kolejności przyjęć kandydatów.
9) pierwszeństwo w przyjęciu do szkół, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym, mają:

– kandydaci, którzy spełniają jedno lub więcej z kryteriów opisanych w Art. 20c ust. 2 Ustawy o systemie oświaty: wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą,
– kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

10) określa się maksymalny limit 30 miejsc we wszystkich klasach dla absolwentów gimnazjów, z tym że:
– technik ekonomista – 30
– technik logistyk – 30
– technik żywienia i usług gastronomicznych – 15
– technik hotelarstwa – 15
– kucharz 30
                                                                                  PO SZKOLE PODSTAWOWEJ

8. KANDYDAT PO SZKOLE PODSTWOWEJ ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej może otrzymać w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym maksymalnie 200 punktów, w tym:
1) 100 punktów uzyskanych za wyniki egzaminu ósmoklasisty, wynik przedstawiony w procentach z:
a) języka polskiego,
b) matematyki,
d) języka obcego nowożytnego
– mnoży się przez 0,35  z matematyki i języka polskiego i przez 0,3 z języka obcego. Maksymalna liczba punktów za 3 wyniki procentowe wynosi 100 pkt;

2) do 72 punktów za oceny, zawarte w świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, z języka polskiego i matematyki oraz z dwóch najlepszych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, wyrażone w stopniu:

 1. a) celującym – przyznaje się po 18 punktów;
  b) bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów;
  c) dobrym – przyznaje się po 14 punktów;
  d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;
  e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.

3) 18 punktów uzyskanych za inne osiągnięcia ucznia, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:

4) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

 1. a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
 2. b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
 3. c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;

5) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust. 4 ustawy o systemie oświaty:
a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,
c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;
d) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
e)  dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
f) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
g) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów
h) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
i) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
j) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;
k) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust. 4 ustawy o systemie oświaty:
l) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
ł) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
m) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów
n) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
o) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,
p) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;
r) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1-4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
–  międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty
– krajowym – przyznaje się 3 punkty,
– wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
– powiatowym – przyznaje się 1 punkt.
s) w przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 1, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

6)  7 punktów  – za ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem,

7) 3 punkty  – za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz  środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu,
9. Kandydaci do poszczególnych typów szkół będą przyjmowani w kolejności ustalonej na liścierankingowej, którą wyznaczy liczba uzyskanych punktów, o jakich mowa w § 2 ust. 1 niniejszego regulaminu, do wyczerpania miejsc, którymi dysponuje dany kierunek kształcenia.
10. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
11. Dodatkowym kryterium różnicującym kandydatów, w przypadku posiadania równej liczby punktów rekrutacyjnych, wynikających z kryteriów podstawowych (określonych w § 2 ust. 1) jest:
– łączna liczba punktów za wyniki na egzaminie ósmoklasisty,
– ocena z zachowania,
– liczba punktów za wyniki na egzaminie ósmoklasisty z matematyki,
– średnia ocen z przedmiotów obowiązkowych na świadectwie ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej.
12. Dodatkowe kryteria bierze się pod uwagę kolejno do momentu zróżnicowania kolejności przyjęć kandydatów.
13. Pierwszeństwo w przyjęciu do szkół, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym, mają:
1) kandydaci, którzy spełniają jedno lub więcej z kryteriów opisanych w art. 20c ust. 2 Ustawy o systemie oświaty: wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą,
2) kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
14. Określa się maksymalny limit 30 miejsc we wszystkich klasach dla absolwentów szkół podstawowych, z tym że:
– technik ekonomista – 15
– technik rachunkowości – 15
– technik logistyk – 30
– technik żywienia i usług gastronomicznych – 30
– technik hotelarstwa – 30
– kucharz 30

                                                         Zwolnienia z postępowania kwalifikacyjnego absolwentów gimnazjów

15. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie z:

1) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:
a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,
b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty;

2) historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu:
a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,
b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty

oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się
przez 2; (np. historia – 20 pkt, wiedza o społeczeństwie – 12 pkt ; 20+12 = 32 : 2 = 16 pkt.)

3) biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu:
a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,
b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty

oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 4 (np. biologia – 20 pkt, chemia – 12 pkt, fizyka – 8 pkt, geografia – 16 pkt ; 20+12+8+16 = 56:4 = 14 pkt.)

4) języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:
a) celującym – przyznaje się 20 punktów,
b) bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów,
c) dobrym – przyznaje się 13 punktów,
d) dostatecznym – przyznaje się 8 punktów,
e) dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty.
5) w przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego, przelicza się na punkty, oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum z zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany dany zakres odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub dana część egzaminu gimnazjalnego, których dotyczy zwolnienie.
6) w przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, przelicza się na punkty ocenę z języka obcego nowożytnego wymienioną na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie oceny wyrażonej w stopniu:

1) celującym – przyznaje się 20 punktów;
2) bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów;
3) dobrym – przyznaje się 13 punktów;
4) dostatecznym – przyznaje się 8 punktów;
5) dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty.

                                          Zwolnienia z postępowania kwalifikacyjnego absolwentów szkół podstawowych

16. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego oraz jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów, o których mowa w art. 44zu ust. 3 pkt 4 ustawy o systemie oświaty, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy czym za uzyskanie z:

1) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:
a) celującym – przyznaje się po 30 punktów,
b) bardzo dobrym – przyznaje się po 25 punktów,
c) dobrym – przyznaje się po 20 punktów,
d) dostatecznym – przyznaje się po 10 punktów,
e) dopuszczającym – przyznaje się po 5 punktów;

2) języka obcego nowożytnego i jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów, o których mowa w art. 44zu ust. 3 pkt 4 ustawy o systemie oświaty, oceny wyrażonej w stopniu:
a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,
b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.
3) w przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego przedmiotu objętego egzaminem ósmoklasisty, na podstawie art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty, przelicza się na punkty, w sposób określony w ust. 1, oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, z danego przedmiotu, z którego przeprowadzany jest egzamin ósmoklasisty oraz którego dotyczy zwolnienie.
4) w przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, na podstawie art. 44zw ust. 2 ustawy o systemie oświaty, przelicza się na punkty, w sposób określony w ust. 1 pkt 2, ocenę z języka obcego nowożytnego oraz ocenę z jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów, o których mowa w art. 44zu ust. 3 pkt 4 ustawy o systemie oświaty, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, z których przeprowadzany jest egzamin ósmoklasisty, z tym że przeliczane są na punkty odpowiednio wyższa ocena z języka obcego nowożytnego lub wyższa ocena z jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów, o których mowa w art. 44zu ust. 3 pkt 4 ustawy o systemie oświaty.

17. W żadnej szkole ZSE nie określa się minimalnego limitu punktów.

                                                              Kwalifikowanie do szkół

 1. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkół Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Głogowie i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do 25 czerwca 2019 r.
 2. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkół Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Głogowie 16 lipca 2019 r.
 3. Wydanie przez sekretariat uczniowski Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Głogowie, skierowania na badanie lekarskie kandydatowiz listy kandydatów zakwalifikowanych do jednej z klas Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II
  – 16 – 18 lipca 2019 r.
 4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego/ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej/ponadpodstawowej oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu w terminie do dnia 24 lipca 2019 r.
 5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
   –  25 lipca 2019 r.
 6. Osoby nieprzyjęte do szkoły są zobowiązane do odbioru złożonych dokumentów w ciągu 7 dni od zakończenia postępowania kwalifikacyjnego.
 7. Kandydatom nieprzyjętym szkoła udziela szczegółowych informacji w celu ułatwienia im wyboru innej szkoły lub zawodu. Informacje można uzyskać również w miejskich punktach informacyjnych we Wrocławiu, Jeleniej Górze, Legnicy, Wałbrzychu oraz w odpowiednich punktach rejonowych.W szkołach, do których nie zgłosi się odpowiednia liczba kandydatów, kwalifikowanie należy zakończyć nie później niż 31 sierpnia 2019 r.

    POSTANOWIENIA KOŃCOWE

                                                                                                 Szkolna komisja rekrutacyjna

 8. Szkolną komisję rekrutacyjną powołuje dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Głogowie.
 9. Do zadań komisji w szczególności należy:
  1) weryfikacja spełniania przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,
  2) ustalenie na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego i ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i przyjętych do danego typu szkoły i zawodu,
  3) sporządzenie protokołu postępowania kwalifikacyjnego.
 10. Ustalenia komisji podejmowane są w formie protokołu.