TU>Załącznik nr 1 – terminy postępowania rekrutacyjnego 

ZASADY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNO – KWALIFIKACYJNEGO
W ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM. JANA PAWŁA II W GŁOGOWIE

Zasady rekrutacji na rok szkolny 2023/2024

Podstawa prawna

 1. USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zmianami)
 2.  Zarządzenia Dolnośląskiego Kuratora Oświaty Nr 1/2023 z dnia 25 stycznia 2023 r.

 

INFORMACJE OGÓLNE

1. Składanie dokumentów

2. Nabór w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Głogowie prowadzony jest w formie elektronicznej.

3. Kandydat ma do wyboru nie więcej niż trzy szkoły ponadpodstawowe, w których pragnie podjąć naukę (zespół
szkół nie jest „szkołą” – to każda szkoła wchodząca w jego skład).

Możliwe jest wybranie dowolnej liczby oddziałów (zawodów) kl. I prowadzonych w tych trzech wybranych szkołach,
które zgodnie z wyborem kandydata, są umieszczane na liście preferencji
o ustalonej przez niego kolejności – od najbardziej do najmniej preferowanych.

4. Szkoła ponadpodstawowa wybrana na pozycji pierwszej nazywana jest szkołą pierwszego wyboru.

 Im więcej oddziałów wybierzesz w danej szkole, tym większe
masz szanse na dostanie się do tej szkoły!
Wydrukowany wniosek i podpisany przez co najmniej jednego rodzica
o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej kandydat składa w dniach od

                                                                           od 15 maja 2023 r. do 19 czerwca 2023 r. – do godz. 15.00 – w szkole pierwszego wyboru.

 

UWAGA! Wniosek wypełniony tylko  elektronicznie nie bierze udziału w rekrutacji –
musisz go wydrukować i złożyć fizycznie w szkole pierwszego wyboru!

5. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal będzie dysponować wolnymi miejscami,
dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające. Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się
do końca sierpnia 2023 roku.

6. Każdy z kandydatów zostanie przydzielony tylko do jednego z preferowanych oddziałów po szkole
podstawowej lub nie zostanie przyjęty do żadnego oddziału, jeżeli w żadnym ze wskazanych
oddziałów nie uzyska liczby punktów zapewniających przyjęcie.

7. Kandydat do szkoły ponadpodstawowej, do której wcześniej złożył wniosek o przyjęcie, dołącza
w terminie od 23 czerwca 2023 r. do 10 lipca 2022 r.  do godz. 15,00 następujące dokumenty:

1) świadectwo/kopię ukończenia szkoły oraz zaświadczenie/kopię o wyniku egzaminu  ósmoklasisty,
2) zaświadczenia wydane przez komisje konkursowe laureatom lub finalistom konkursów i olimpiad
przedmiotowych.

3)  trzy zdjęcia.

W tym terminie może również zmienić decyzję i złożyć wniosek w innej szkole. 

8. KANDYDAT PO SZKOLE PODSTAWOWEJ ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej może otrzymać
w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym maksymalnie 200 punktów, w tym:

1) 100 punktów uzyskanych za wyniki egzaminu ósmoklasisty, wynik przedstawiony w procentach z:
a) języka polskiego,
b) matematyki,
d) języka obcego nowożytnego
– mnoży się przez 0,35  z matematyki i języka polskiego i przez 0,3 z języka obcego. Maksymalna liczba
punktów za 3 wyniki procentowe wynosi 100 pkt;

          2) do 72 punktów za oceny, zawarte w świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, z języka
polskiego i matematyki oraz z dwóch najlepszych obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
 wyrażone
w stopniu:

a) celującym – przyznaje się po 18 punktów;
b) bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów;
c) dobrym – przyznaje się po 14 punktów;
d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;
e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.

  3) 18 punktów uzyskanych za inne osiągnięcia ucznia, wymienione na świadectwie ukończenia
szkoły podstawowej:

4) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez
kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;

5) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo
turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22
ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust. 4 ustawy o systemie oświaty:

a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem
nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem
nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,
c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem
nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;
d) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez
kuratora oświaty:
e)  dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
f) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7
punktów,
g) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5
punktów
h) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
i) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
j) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;
k) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub
wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art.
32a
 ust. 4 ustawy o systemie oświaty:

l) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym
planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
ł) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
m) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów
n) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem
nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
o) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem
nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,
p) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem
nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;
r) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1-4, artystycznych lub
sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na
szczeblu:

–  międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty
– krajowym – przyznaje się 3 punkty,
– wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
– powiatowym – przyznaje się 1 punkt.
s) w przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy,
artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 1, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu,
wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za
najwyżs
ze osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do
uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

6)  7 punktów  – za ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem,

7)  3 punkty  – za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz  środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu.

9. Kandydaci do poszczególnych typów szkół będą przyjmowani w kolejności ustalonej na liście
rankingowej, którą wyznaczy liczba uzyskanych punktów, o jakich mowa w § 2 ust. 1 niniejszego regulaminu, do
wyczerpania miejsc, którymi dysponuje dany kierunek kształcenia.

10. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim
etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi
możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni
psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

11. Dodatkowym kryterium różnicującym kandydatów, w przypadku posiadania równej liczby punktów
rekrutacyjnych
, wynikających z kryteriów podstawowych (określonych w § 2 ust. 1) jest:

– łączna liczba punktów za wyniki na egzaminie ósmoklasisty,
– ocena z zachowania,
– liczba punktów za wyniki na egzaminie ósmoklasisty z matematyki,
– średnia ocen z przedmiotów obowiązkowych na świadectwie ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej.+

12. Dodatkowe kryteria bierze się pod uwagę kolejno do momentu zróżnicowania kolejności przyjęć kandydatów.

13. Pierwszeństwo w przyjęciu do szkół, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu
kwalifikacyjnym
, mają:

1) kandydaci, którzy spełniają jedno lub więcej z kryteriów opisanych w art. 20c ust. 2 Ustawy o systemie oświaty:
wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców
kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne
wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą,
2) kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na
stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni
specjalistycznej.

14. Określa się maksymalny limit 30 miejsc we wszystkich klasach dla absolwentów szkół podstawowych, z tym że:

 • technik ekonomista – 30
 • technik rachunkowości – 15
 • technik logistyk – 30
 • technik żywienia i usług gastronomicznych – 30
 • technik hotelarstwa – 30
 • technik spedytor – 15
 • kucharz – 60  

 

                     Zwolnienia z postępowania kwalifikacyjnego absolwentów szkół podstawowych

15. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty przelicza się na punkty oceny
z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego oraz jednego przedmiotu do wyboru spośród
przedmiotów, o których mowa w art. 44zu ust. 3 pkt 4 ustawy o systemie oświaty, wymienione na świadectwie
ukończenia szkoły podstawowej, przy czym za uzyskanie z:

1) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:

a) celującym – przyznaje się po 30 punktów,
b) bardzo dobrym – przyznaje się po 25 punktów,
c) dobrym – przyznaje się po 20 punktów,
d) dostatecznym – przyznaje się po 10 punktów,
e) dopuszczającym – przyznaje się po 5 punktów;

2) języka obcego nowożytnego i jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów, o których mowa w art. 44zu
ust. 3 pkt 4 ustawy o systemie oświaty, oceny wyrażonej w stopniu:

a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,
b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.

3) w przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego przedmiotu objętego egzaminem
ósmoklasisty, na podstawie art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty, przelicza się na punkty, w sposób
określony w ust. 1, oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, z danego przedmiotu, z
którego przeprowadzany jest egzamin ósmoklasisty oraz którego dotyczy zwolnienie.
4) w przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, na podstawie art. 44zw
ust. 2 ustawy o systemie oświaty, przelicza się na punkty, w sposób określony w ust. 1 pkt 2, ocenę z języka
obcego nowożytnego oraz ocenę z jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów, o których mowa w art.
44zu ust. 3 pkt 4 ustawy o systemie oświaty, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, z
których przeprowadzany jest egzamin ósmoklasisty, z tym że przeliczane są na punkty odpowiednio wyższa
ocena z języka obcego nowożytnego lub wyższa ocena z jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów,
o których mowa w art. 44zu ust. 3 pkt 4 ustawy o systemie oświaty.

16. W żadnej szkole ZSE nie określa się minimalnego limitu punktów.

                                                              Kwalifikowanie do szkół

17. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkół Zespołu Szkół Ekonomicznych
im. Jana Pawła II w Głogowie i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów
branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do 10 lipca 2023 r.

18. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i
kandydatów niezakwalifikowanych do szkół Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Głogowie
– do 18 lipca 2023 r.

19. Wydanie przez sekretariat uczniowski Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Głogowie,
skierowania na badanie lekarskie kandydatowi 
z listy kandydatów zakwalifikowanych do jednej z klas Zespołu
Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II – od 31 lipca 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r.

20. Potwierdzenie  woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie
do szkoły ponadpodstawowej oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań
zdrowotnych
do podjęcia praktycznej nauki zawodu w terminie od 19 lipca 2022 r. do 28 lipca 2023 r. do godz.15.00

 • w przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat
  pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 31 sierpnia 2023 r. do godz. 15.00. Należy wskazać
  wówczas przyczynę niedotrzymania pierwotnego terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się
  dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty – nie później niż do 22 września 2023 r.
 • nieprzedłożenie do 22 września 2022 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją
  z kontunuowania 
  nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe
  – w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego został przyjęty.

 

21. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów
nieprzyjętych 
31 lipca 2023 r. do godz. 12.00

22. Osoby nieprzyjęte do szkoły są zobowiązane do odbioru złożonych dokumentów w ciągu 7 dni od
zakończenia postępowania kwalifikacyjnego.

23. Kandydatom nieprzyjętym szkoła udziela szczegółowych informacji w celu ułatwienia im wyboru innej szkoły lub
zawodu. Informacje można uzyskać również w miejskich punktach informacyjnych we Wrocławiu, Jeleniej Górze,
Legnicy, Wałbrzychu oraz w odpowiednich punktach rejonowych. W szkołach, do których nie zgłosi się odpowiednia
liczba kandydatów, kwalifikowanie należy zakończyć nie później niż 31 sierpnia 2023 r. – 

                                                                          POSTANOWIENIA KOŃCOWE
                                                                           Szkolna komisja rekrutacyjna


24. Szkolną komisję rekrutacyjną powołuje dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Głogowie.

25. Do zadań komisji w szczególności należy:

1) weryfikacja spełniania przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym,
2) ustalenie na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego i ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i
przyjętych do danego typu szkoły i zawodu,
3) sporządzenie protokołu postępowania kwalifikacyjnego.

26. Ustalenia komisji podejmowane są w formie protokołu.