Zasady postępowania rekrutacyjno – kwalifikacyjnego
w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Głogowie

Zasady rekrutacji na rok szkolny 2018/2019

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. 2016 r. poz. 1943 ze zm)
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum. (Dz.U. 2017 poz. 586)
 3. Zarządzenie Nr 2 /2018 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 9 stycznia 2018 roku w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2017/2018 do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy – Prawo Oświatowe i na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych.

INFORMACJE OGÓLNE

I. Składanie dokumentów

1. Nabór w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Głogowie prowadzony jest w formie elektronicznej.

2. Kandydat ma do wyboru nie więcej niż trzy szkoły ponadgimnazjalne, w których pragnie podjąć naukę (zespół szkół nie jest „szkołą”, a każda szkoła wchodząca w jego skład).

Możliwe jest wybranie dowolnej liczby oddziałów (zawodów) kl. I prowadzonych w tych trzech wybranych szkołach, które zgodnie z wyborem kandydata, są umieszczane na liście preferencji
o ustalonej przez niego kolejności – od najbardziej do najmniej preferowanych.

3. Szkoła ponadgimnazjalna wybrana na pozycji pierwszej nazywana jest szkołą pierwszego wyboru.

Im więcej oddziałów wybierzesz w danej szkole, tym większe
masz szanse na dostanie się do tej szkoły.
Wydrukowany wniosek o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej kandydat składa w dniach od
1 do 20 czerwca 2018 r. w szkole pierwszego wyboru.

UWAGA! Wniosek tylko wypełniony elektronicznie nie bierze udziału w rekrutacji –
musisz go wydrukować i złożyć fizycznie w szkole pierwszego wyboru!

4. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal będzie dysponować wolnymi miejscami, dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające. Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do końca sierpnia 2018 roku.

5. Każdy z kandydatów zostanie przydzielony tylko do jednego z preferowanych oddziałów lub nie zostanie przyjęty do żadnego oddziału, jeżeli w żadnym ze wskazanych oddziałów nie uzyska liczby punktów zapewniających przyjęcie.

6. Kandydat do szkoły ponadgimnazjalnej, do której wcześniej złożył wniosek o przyjęcie, dołącza
w terminie od 22 do 26 czerwca 2018 r. następujące dokumenty:
1) świadectwo ukończenia szkoły oraz zaświadczenie o wyniku egzaminu gimnazjalnego,
2) zaświadczenia wydane przez komisje konkursowe laureatom lub finalistom konkursów i olimpiad przedmiotowych.
3)  trzy zdjęcia.

 II. Warunki przyjęcia do klasy pierwszej

1. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej może otrzymać w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym maksymalnie 200 punktów, w tym:
1) 100 punktów uzyskanych za wyniki egzaminu gimnazjalnego, wynik przedstawiony w procentach z:

a) języka polskiego,
b) historii i wiedzy o społeczeństwie,
c) matematyki,
d) przedmiotów przyrodniczych,
e) języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym
– mnoży się przez 0,2.  Np. 75% = 75 x 0,2 = 15 pkt. Maksymalna liczba punktów za pięć wyników procentowych wynosi 500% x 0,2 = 100 pkt;

2) 72 punkty uzyskane za oceny, zawarte w świadectwie ukończenia gimnazjum, z języka polskiego i matematyki oraz z dwóch najlepszych zajęć edukacyjnych, wyrażone w stopniu:

a) celującym – przyznaje się po 18 punktów;
b) bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów;
c) dobrym – przyznaje się po 14 punktów;
d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;
e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.

3) 18 punktów uzyskanych za inne osiągnięcia ucznia, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum:

a) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na
podstawie zawartych porozumień:
–   za  tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
– za tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się  7 punktów,
– za tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się  5 punktów;

b) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu
ogólnopolskim
, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art.32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy:

– tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
–  tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,
–  tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;

c) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

–    za dwa lub więcej tytuły finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
–  za dwa lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
–  za dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
–   za tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
– za tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
–  za tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;

d) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim,

– za dwa lub więcej tytuły finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
– za dwa lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
– za dwa lub więcej tytuły finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,
– za dwa tytuły finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
– za tytuł laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,
– za tytuł finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;

e) za uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 3 lit. a–d, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

– międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
– krajowym – przyznaje się 3 punkty,
– wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
– powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 1, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów,

4)  7 punktów  – za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem,

5) 3 punkty  – za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu,

2. Kandydaci do poszczególnych typów szkół będą przyjmowani w kolejności ustalonej na liście rankingowej, którą wyznaczy liczba uzyskanych punktów, o jakich mowa w § 2 ust. 1 niniejszego regulaminu, do wyczerpania miejsc, którymi dysponuje dany kierunek kształcenia.
3. Dodatkowym kryterium różnicującym kandydatów, w przypadku posiadania równej liczby punktów rekrutacyjnych, wynikających z kryteriów podstawowych (określonych w § 2 ust. 1) jest:
– łączna liczba punktów za wyniki na egzaminie gimnazjalnym,
– ocena zachowania,
– liczba punktów za wyniki na egzaminie gimnazjalnym w części matematyczno-przyrodniczej,
– średnia ocen z przedmiotów obowiązkowych na świadectwie ukończenia gimnazjum.
4.Dodatkowe kryteria bierze się pod uwagę kolejno do momentu zróżnicowania kolejności przyjęć kandydatów.
5. Pierwszeństwo w przyjęciu do szkół, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym, mają:

– kandydaci, którzy spełniają jedno lub więcej z kryteriów opisanych w Art. 20c ust. 2 Ustawy o systemie oświaty: wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą,
– kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

6. Określa się limit 30 miejsc we wszystkich klasach.
7. W żadnej szkole ZSE nie określa się limitu punktów.

III. Zwolnienia z postępowania kwalifikacyjnego

1. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie z:

1) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:
a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,
b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty;

2) historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu:

a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,
b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty

oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się
przez 2; (np. historia – 20 pkt, wiedza o społeczeństwie – 12 pkt ; 20+12 = 32 : 2 = 16 pkt.)

3) biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu:

a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,
b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty

oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 4 (np. biologia – 20 pkt, chemia – 12 pkt, fizyka – 8 pkt, geografia – 16 pkt ; 20+12+8+16 = 56:4 = 14 pkt.)

4) języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:

a) celującym – przyznaje się 20 punktów,
b) bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów,
c) dobrym – przyznaje się 13 punktów,
d) dostatecznym – przyznaje się 8 punktów,
e) dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty.

2. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego, przelicza się na punkty, oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum z zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany dany zakres odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub dana część egzaminu gimnazjalnego, których dotyczy zwolnienie.
3. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, przelicza się na punkty ocenę z języka obcego nowożytnego wymienioną na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie oceny wyrażonej w stopniu:

1) celującym – przyznaje się 20 punktów;
2) bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów;
3) dobrym – przyznaje się 13 punktów;
4) dostatecznym – przyznaje się 8 punktów;
5) dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty.

4. Wykaz konkursów przedmiotowych organizowanych przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty dla uczniów szkół gimnazjalnych:

1) XVI Dolnośląski Konkurs Polonistyczny „zDolny Ślązak Gimnazjalista”;
2) XVI Dolnośląski Konkurs Historyczny z elementami WOS „zDolny Ślązak Gimnazjalista”;
3) XVII Dolnośląski Konkurs Matematyczny „zDolny Ślązak Gimnazjalista”;
4) XVI Dolnośląski Konkurs Chemiczny „zDolny Ślązak Gimnazjalista”;
5) XVI Dolnośląski Konkurs Fizyczny „zDolny Ślązak Gimnazjalista”;
6) XV Dolnośląski Konkurs Geograficzny „zDolny Ślązak Gimnazjalista”;
7) XVI Dolnośląski Konkurs Biologiczny „zDolny Ślązak Gimnazjalista”;
8) X Dolnośląski Konkurs Języka Angielskiego „zDolny Ślązak Gimnazjalista”
9) X Dolnośląski Konkurs Języka Niemieckiego „zDolny Ślązak Gimnazjalista”;
10) V Dolnośląski Konkurs Języka Francuskiego „zDolny Ślązak Gimnazjalista”;
11) Liga Naukowa – Dolnośląski Konkurs Gimnazjalistów – część humanistyczna;
12) Liga Naukowa – Dolnośląski Konkurs Gimnazjalistów – część matematyczna.

IV. Kwalifikowanie do szkół

 1. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkół Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Głogowie i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy do 28 czerwca 2018 r.
 2. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkół Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Głogowie – 13 lipca 2018 r.
 3. Wydanie przez sekretariat uczniowski Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Głogowie, skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych do jednej z klas Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II – do 17 lipca 2018 r.
 4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu w terminie do dnia 25 lipca 2018 r.
 5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych  26 lipca 2018 r.
 6. Osoby nieprzyjęte do szkoły są zobowiązane do odbioru złożonych dokumentów w ciągu 7 dni od zakończenia postępowania kwalifikacyjnego.
 7. Kandydatom nieprzyjętym szkoła udziela szczegółowych informacji w celu ułatwienia im wyboru innej szkoły lub zawodu. Informacje można uzyskać również w miejskich punktach informacyjnych we Wrocławiu, Jeleniej Górze, Legnicy, Wałbrzychu oraz w odpowiednich punktach rejonowych.W szkołach, do których nie zgłosi się odpowiednia liczba kandydatów, kwalifikowanie należy zakończyć nie później niż 31 sierpnia 2018 r.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Szkolna komisja rekrutacyjna

 1. Szkolną komisję rekrutacyjną powołuje dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Głogowie.
 2. Do zadań komisji w szczególności należy:
 3. weryfikacja spełniania przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
  w postępowaniu rekrutacyjnym,
 4. ustalenie na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego i ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i przyjętych do danego typu szkoły i zawodu,
 5. sporządzenie protokołu postępowania kwalifikacyjnego.
 6. Ustalenia komisji podejmowane są w formie protokołu.