Procedura XII


Postępowania w przypadkach zgłaszania przez uczniów
problemów zdrowotnych


• po zgłoszeniu przez ucznia dolegliwości na terenie szkoły, nauczyciel kieruje go w kolejności do pielęgniarki szkolnej/ dyżurującego pedagoga/wicedyrektora, chyba że rodzic/opiekun sporządzi stosowną adnotację i wskaże sposób rozwiązania (dotyczy to także pełnoletnich uczniów, którzy samodzielnie usprawiedliwiają swoje nieobecności)

w zależności od charakteru dolegliwości, po zgłoszeniu się do pielęgniarki szkolnej, w przypadku:

poważnych, jednoznacznych dolegliwości, pielęgniarka podejmuje działania niezbędne (wezwanie pogotowia lub wezwanie i powiadomienie rodzica o konieczności zwolnienia z zajęć z przyczyn zdrowotnych), przekazując pisemną informację o zdarzeniu i jego czasie, sposobie rozwiązania do pedagoga szkoły/wicedyrektora dyżurnego, która jest usprawiedliwieniem nieobecności w tym dniu dla wychowawcy,

– w przypadku dolegliwości umiarkowanych, podania leku itp. pielęgniarka wręcza uczniowi stosowna informację pisemną, z którą uczeń może udać się w każdym czasie dalszych zajęć bezpośrednio do pedagoga/wicedyrektora/ dyrektora, podejmującego kolejne kroki – w zależności od sytuacji (może przedtem poprosić
o dodatkowa opinie pielęgniarkę); pisemna informacja na temat podjętych decyzji uzupełnia notatkę pielęgniarki i jest podstawą do usprawiedliwienia nieobecności przez wychowawcę,

w przypadku nieobecności pielęgniarki, decyzje o dalszym działaniu w przypadku dolegliwości podejmuje pedagog, a w razie także jego nieobecności natychmiast wicedyrektor/dyrektor dyżurny ze sporządzeniem notatki o zdarzeniu włącznie,

pomocy przedmedycznej uczniom (pod nieobecność pielęgniarki szkolnej) mogą udzielać jedynie osoby upoważnione do pomocy pracownikom szkoły – w gabinecie wicedyrektorów lub w pokoju wuefistów,

w przypadku pełnoletniego ucznia, decyzję o dalszym postępowaniu można podjąć po konsultacji z nim samym, ale niezależnie od tego należy powiadomić bezwzględnie o zaistniałej sytuacji rodziców/opiekunów.