Procedura X


Postępowanie w przypadku używania telefonu komórkowego
na lekcjach (lub innego podobnego urządzenia multimedialnego)


 • W Zespole Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych/innych urządzeń multimedialnych na lekcjach.
 • Podczas lekcji wszystkie telefony powinny być schowane, chyba że nauczyciel zezwoli na korzystanie z innych funkcji aparatu podczas zajęć, z uwagi na proces dydaktyczny, np. na matematyce w formie kalkulatora.
 • Stwierdzenie nadużywania telefonu (urządzenia) na lekcji po raz pierwszy, skutkuje upomnieniem ucznia i zobowiązaniem go do jego schowania.
 • Powtórne korzystanie (na tej samej lekcji) z aparatu/urządzenia przez ucznia i zwrócenie mu uwagi przez nauczyciela skutkuje poleceniem oddania go do depozytu, zgłoszeniem tego faktu na najbliższej przerwie wicedyrektorowi dyżurnemu oraz zdeponowaniem aparatu (urządzenia) w kasie pancernej w gabinecie dyrektora.(nauczyciel jest zobowiązany do poinformowania ucznia o zasadach odzyskania telefonu).

 • Uczeń może odzyskać zatrzymany aparat tylko w obecności swoich rodziców lub osób sprawujących nad nim opiekę, po uprzednim wyjaśnieniu przyczyn swojego postępowania
  i słownym zobowiązaniu się do przestrzegania procedury w tym zakresie.
 • Uczeń po kolejnym fakcie użycia i zdeponowania (drugi raz na dowolnej lekcji) telefonu, podpisuje w obecności rodzica i wicedyrektora dyżurnego oświadczenie (na zasadach ogólnych), zobowiązujące do przestrzegania zakazu. Otrzymuje równocześnie naganę dyrektora.
 • Trzeci przypadek konieczności zdeponowania aparatu/urządzenia, może skutkować wnioskiem o skreślenie z listy uczniów lub skierowaniem stosownych pism do policji i sądu rodzinnego – dotyczy uczniów niepełnoletnich.
 • W wyjątkowych sytuacjach uczeń może skorzystać z telefonu pod warunkiem, że na początku lekcji zgłosił nauczycielowi, iż oczekuje na ważną wiadomość w sprawie osobistej.
 • W szczególnych przypadkach, po wyjaśnieniu zaistniałej sytuacji, dyrektor szkoły lub upoważniona przez niego osoba (np. wicedyrektor) może odstąpić od zastosowania wyżej opisanej procedury.