Procedura VII


Jeżeli zachowania świadczące o demoralizacji (naruszaniu zasad współżycia społecznego, popełnienie czynu zabronionego, systematyczne uchylanie się od obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki, włóczęgostwo) przejawia uczeń, który ukończył 18 lat, a nie jest to udział w działalności grup przestępczych czy nie popełnienia przestępstwa nauczyciel powinien:


  • przekazać uzyskaną informację wychowawcy klasy,
  • wychowawca informuje o fakcie pedagoga/psychologa szkolnego i dyrektora szkoły (informację dyrektorowi może też przekazać pedagog), zobowiązuje ucznia (w formie oświadczenia pisemnego podpisanego także przez rodziców) do zaniechania negatywnego postępowania. W toku interwencji profilaktycznej można zaproponować uczniowi skierowanie do specjalistycznej placówki i udział w programieterapeutycznym.
  • wychowawca, po uzgodnieniu z pedagogiem formy dalszego postępowania (zwołanie posiedzenia zespołu szkolno-wychowawczego, rozmowa w obecności dyrektora) wzywa do szkoły rodziców (prawnych opiekunów) ucznia i sam, lub we współpracy z właściwym dyrektorem, komisją, przekazuje im uzyskaną informację. Przeprowadza lub uczestniczy w rozmowie z uczniem, w ich obecności.
  • Dyrektor szkoły pisemnie (lub telefonicznie) powiadamia o zaistniałej sytuacji policję, jeśli: zachowanie ucznia nie ulega poprawie – w dalszym ciągu łamie zasady uzgodnione w oświadczeniu, co grozi pogłębieniem demoralizacji, zwłaszcza eskalacją zagrożenia na terenie szkoły lub wobec otoczenia,

Wobec ucznia – niezależnie od powiadomienia policji – może być wszczęte postępowanie dyscyplinarne, przewidziane w statucie szkoły ze skreśleniem z listy uczniów włącznie.

Wszystkie kroki powinny być odnotowane w dzienniku szkolnym i potwierdzone własnoręcznym podpisem nauczyciela, wychowawcy. O wszystkich działaniach za każdym razem powinien być bezwzględnie powiadomiony dyrektor/wicedyrektor dyżurny i pedagog szkoły.