Procedura V


Postępowanie wobec ucznia – sprawcy czynu karalnego lub przestępstwa:


w razie potrzeby natychmiastowe wezwanie ochrony przyciskiem napadowym,

niezwłoczne powiadomienie – przekazanie sprawcy (o ile jest znany i przebywa na terenie szkoły) koordynatorowi dsb,
wicedyrektorowi dyżurnemu/dyrektorowi szkoły, lub pedagogowi szkolnemu, pod opiekę – wezwanie firmy ochroniarskiej,

wspólne – jak najszybsze – ustalenie okoliczności czynu i ewentualnych świadków zdarzenia,

powiadomienie rodziców ucznia-sprawcy,

niezwłoczne powiadomienie policji w przypadku gdy sprawa jest poważna – złamanie prawa (rozbój, uszkodzenie ciała,
itp.), lub sprawca nie jest uczniem szkoły i jego tożsamość nie jest nikomu znana,

zabezpieczenie ewentualnych dowodów przestępstwa, lub przedmiotów pochodzących z przestępstwa i przekazanie ich
policji (np. sprawca rozboju na terenie szkoły używa noża i uciekając porzuca go lub porzuca jakiś przedmiot pochodzący
z kradzieży).