Procedura IX


Postępowania w przypadkach związanych z naganną frekwencją


w zależności od charakteru nieobecności (alarmujące zwłaszcza pojedyncze godziny, ucieczki z wybranych lekcji mimo wdrożenia działań naprawczych) – możliwość natychmiastowego wniosku wychowawcy do pedagoga szkoły (z pominięciem nagan wychowawcy lub dyrektora, które mogą być ustalane na posiedzeniu zespołu)
o wyznaczenie terminu posiedzenia zespołu szkolno – wychowawczego;

oświadczenie ucznia i rodzica, deklarujące poprawę sytuacji – na określonych warunkach (indywidualny kontrakt ucznia z wychowawcą, zawarty w obecności rodziców i pedagoga);

w razie złamania ustalonych warunków – braku poprawy lub niedopełnienie zobowiązań przez rodziców – ewentualne zawieszenie ucznia w prawach ucznia przez dyrektora/wicedyrektora/kierownika warsztatów/koordynatora (w tym zatrzymanie identyfikatora) – o dalszym postępowaniu decyduje dyrektor szkoły;

ewentualna zgoda dyrektora szkoły na dalsze – warunkowe – uczęszczania na zajęcia szkolne – kolejne oświadczenie ucznia i rodzica (indywidualny kontrakt – zwierany z dyrektorem w obecności rodziców i wychowawcy);

w przypadku braku poprawy lub niedotrzymania warunków kontraktu – kolejne ewentualne zawieszenie i :

a) w przypadku ucznia niepełnoletniego możliwość dalszego warunkowego uczęszczania na zajęcia po zawiadomieniu właściwego organu miasta lub gminy, sądu rodzinnego i policji oraz ostateczny kontrakt indywidualny – z udziałem wychowawcy, rodziców i pedagoga (kolejny krok – ppkt.b),

b) w przypadku ucznia pełnoletniego – ostateczny wniosek (dyrektora, wychowawcy lub pedagoga) o skreślenie z listy uczniów – uzasadniony przez wychowawcę klasy, pedagoga, po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego, na podstawie uchwały RP;

• za pojedyncze godziny (zwłaszcza z tego samego przedmiotu) nagana wychowawcy na każdym etapie;

zgodnie z kontraktem klasowymnie później niż po 20 godzinach nieusprawiedliwionych – nagana wychowawcy;

przy braku poprawy po otrzymaniu nagany wychowawcy, nie później niż po ok. 40 godzinach nieusprawiedliwionych – nagana dyrektora, udzielana w obecności klasy, a w razie dalszego braku poprawy obligatoryjny wniosek wychowawcy o zwołanie zespołu szkolno –wychowawczego.