Procedura IV


W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancję przypominającą narkotyk, powinien podjąć następujące kroki:


• w obecności innej osoby (wychowawca, pedagog, koordynator dsb, dyrektor, itp.) ma prawo żądać, aby uczeń przekazał mu tę substancję, pokazał zawartość torby szkolnej oraz kieszeni (we własnej odzieży), ew. innych przedmiotów budzących podejrzenie co do ich związku z poszukiwaną substancją. Nauczyciel nie ma prawa samodzielnie wykonać czynności przeszukania odzieży ani teczki ucznia (chyba ze ona sam dobrowolnie okaże jej zawartość) – jest to czynność zastrzeżona wyłącznie dla policji.

• powiadomiony przez nauczyciela pedagog, wicedyrektor dyżurny/dyrektor szkoły (wychowawca) wzywa rodziców ucznia do natychmiastowego stawiennictwa,

• jeżeli uczeń wyda substancję dobrowolnie, nauczyciel, po odpowiednim zabezpieczeniu (w gabinecie wicedyrektorów, pedagoga, sekretariacie szkoły) zobowiązany jest bezzwłocznie przekazać ją jednostce policji, wezwanej przez koordynatora dsb, wicedyrektora dyżurnego/dyrektora szkoły. Wcześniej próbuje ustalić, w jaki sposób i od kogo, uczeń nabył substancję. Całe zdarzenie nauczyciel dokumentuje, sporządzając możliwie dokładną notatkę z ustaleń wraz ze swoimi spostrzeżeniami.

• w przypadku, gdy uczeń, mimo wezwania, odmawia przekazania nauczycielowi substancji i pokazania zawartości teczki, wicedyrektor/dyrektor szkoły wzywa ochronę oraz policję, która przeszukuje odzież i przedmioty należące do ucznia oraz zabezpiecza znalezioną substancję i zabiera ją do ekspertyzy,

Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii – w Polsce karalne jest:

  • wprowadzanie do obrotu środków odurzających;
  • posiadanie każdej ilości środków odurzających lub substancji psychotropowych;
  • udzielanie innej osobie, ułatwianie lub umożliwianie ich użycia oraz nakłanianie do użycia;
  • wytwarzanie i przetwarzanie środków odurzających.

W każdym przypadku popełnienia czynu karalnego przez ucznia, który nie ukończył 17 lat, należy zawiadomić rodziców, policję lub sąd rodzinny, a w przypadku popełnienia przestępstwa przez ucznia, który ukończył 17 rok życia prokuratora lub policję (nie zwalnia to nauczyciela/wice/dyrektora od powiadomienia rodziców)