Procedura III


W przypadku, gdy nauczyciel znajduje na terenie szkoły substancję przypominającą wyglądem narkotyk powinien podjąć następujące kroki:


zachowując środki ostrożności (uwaga na odciski palców), zabezpiecza substancję przed dostępem do niej osób
niepowołanych oraz ewentualnym jej zniszczeniem do czasu przyjazdu policji (o ile to możliwe najlepiej w gabinecie
wicedyrektorów, pedagoga lub sekretariacie szkoły), próbuje (o ile to jest możliwe w zakresie działań pedagogicznych)
ustalić, do kogo znaleziona substancja należy,

powiadamia o zaistniałym zdarzeniu wicedyrektora dyżurnego szkoły/dyrektora, który wzywa policję,

po przyjeździe policji niezwłocznie przekazuje w obecności wicedyrektora dyżurnego, lub dyrektora szkoły, zabezpieczoną
substancję oraz informacje dotyczące szczegółów zdarzenia.