Procedura II


W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły znajduje się uczeń będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków powinien podjąć następujące kroki:


powiadamia o swoich przypuszczeniach wicedyrektora dyżurnego i wychowawcę,

odizolowuje ucznia od reszty klasy, ale ze względów bezpieczeństwa nie pozostawia go samego; stwarza warunki,
w których nie będzie zagrożone jego życie ani zdrowie,

wicedyrektor dyżurny/pielęgniarka szkolna wzywa lekarza w celu stwierdzenia stanu trzeźwości lub odurzenia,
ewentualnie udzielenia pomocy medycznej,

wiecedyrektor dyżurny/wychowawca zawiadamia o tym fakcie rodziców/opiekunów, których zobowiązuje do
niezwłocznego odebrania ucznia ze szkoły. Gdy rodzice/opiekunowie odmówią odebrania dziecka, o pozostaniu ucznia
w szkole, czy przewiezieniu do placówki służby zdrowia, albo przekazaniu go do dyspozycji funkcjonariuszom policji –
decyduje lekarz, po ustaleniu aktualnego stanu zdrowia ucznia i w porozumieniu z dyrektorem/wicedyrektorem
koordynatorem ds. bezpieczeństwa szkoły/placówki,

wicedyrektor dyżurny/dyrektor szkoły/koordynator ds. bezpieczeństwa zawiadamia ochronę i najbliższą jednostkę policji,
gdy rodzice ucznia będącego pod wpływem alkoholu – odmawiają przyjścia do szkoły, a jest on agresywny, bądź swoim
zachowaniem daje powód do zgorszenia albo zagraża życiu lub zdrowiu innych osób. W przypadku stwierdzenia stanu
nietrzeźwości (s
tężenie we krwi powyżej 0,5‰ alkoholu lub w wydychanym powietrzu powyżej 0,25 mg alkoholu ) policja
może przewieźć ucznia do izby wytrzeźwień, albo do policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzymanych – na czas niezbędny
do wytrzeźwienia (maksymalnie do 24 godzin). O fakcie umieszczenia zawiadamia się rodziców/opiekunów oraz sąd
rodzinny, nawet jeśli uczeń ukończył 18 lat,

• jeżeli powtarzają się przypadki, w których rodzi się uzasadnione podejrzenie, ze uczeń (przed ukończeniem 18 lat) znajduje
się pod wpływem alkoholu lub narkotyków na terenie szkoły, to dyrektor/wicedyrektor szkoły ma obowiązek
powiadomienia o tym policji (specjalisty ds. nieletnich) lub sądu rodzinnego.

Wobec ucznia – niezależnie od powiadomienia policji – może być wszczęte postępowanie dyscyplinarne, przewidziane w statucie szkoły ze skreśleniem z listy uczniów włącznie.