PROCEDURA I


W przypadku uzyskania informacji, że uczeń który, nie ukończył 18 lat, używa alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, uprawia nierząd, bądź przejawia inne zachowania świadczące o demoralizacji (naruszaniu zasad współżycia społecznego, popełnienie czynu zabronionego, systematyczne uchylanie się od obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki, włóczęgostwo, udział w działalności grup przestępczych – art. 4 ustęp 1 ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich).


nauczyciel powinien:

  • przekazać uzyskaną informację wychowawcy klasy,
  • wychowawca informuje o fakcie pedagoga/psychologa szkolnego i wicedyrektora dyżurnego/dyrektora,
  • wychowawca wzywa do szkoły rodziców (prawnych opiekunów) ucznia i przekazuje im uzyskaną informację. Przeprowadza rozmowę z rodzicami oraz z uczniem, w ich obecności (rozmowa ta może odbyć się w czasie zebrania zespołu szkolno – wychowawczego lu w obecności wicedyrektora dyżurnego/dyrektora szkoły.
  • W przypadku potwierdzenia informacji, zobowiązuje ucznia do zaniechania negatywnego postępowania (w formie pisemnego oświadczenia z podpisem rodziców), rodziców zaś bezwzględnie do szczególnego nadzoru nad dzieckiem (w formie pisemnego oświadczenia). W toku interwencji profilaktycznej może zaproponować rodzicom skierowanie dziecka do specjalistycznej placówki i udział dziecka w programie terapeutycznym.
  • dyrektor szkoły pisemnie (lub telefonicznie) powiadamia o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny lub policję (specjalistę ds. nieletnich), jeśli: rodzice odmawiają współpracy lub nie stawiają się do szkoły, a nadal z wiarygodnych źródeł napływają informacje o przejawach demoralizacji ich dziecka,
  • gdy szkoła wykorzysta wszystkie dostępne jej środki oddziaływań wychowawczych (rozmowa z rodzicami, ostrzeżenie ucznia, spotkania
    z pedagogiem, psychologiem, zespołem szkolno – wychowawczym itp.), a ich zastosowanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów – uczeń łamie zasady zawarte w oświadczeniu lub rodzice nie wypełniają należycie swojego nadzoru, mimo podpisanego oświadczenia.

Wobec ucznia – niezależnie od powiadomienia policji – może być wszczęte postępowanie dyscyplinarne, przewidziane w statucie szkoły ze skreśleniem z listy uczniów włącznie.

Wszystkie kroki powinny być odnotowane w dzienniku szkolnym i potwierdzone własnoręcznym podpisem nauczyciela, wychowawcy, rodzica. O wszystkich działaniach za każdym razem powinien być bezwzględnie powiadomiony pedagog szkoły i dyrektor.