DO UDZIAŁU W EDYCJI PLASTYCZNEJ I LITERACKIEJ ZAPRASZAMY
UCZNIÓW GIMNAZJÓW I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH!

Temat konkursu:

„Miłosierdzie objawia się jako dowartościowanie, jako podnoszenie w górę, jako wydobywanie dobra spod wszelkich nawarstwień zła, które jest w świecie i w człowieku” św. Jan Paweł II

EDYCJA LITERACKA

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest nadesłanie na adres Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Głogowie zestawu trzech wierszy lub jednej wypowiedzi prozą (do dwóch stron formatu A4), wpisujących się w tematykę konkursu, zakreśloną podanym cytatem.
Każda szkoła może zgłosić do konkursu maksymalnie prace trzech osób wyłonione w eliminacjach szkolnych.
Zestaw powinien być opatrzony godłem (wybranym pseudonimem) i powielony
w czterech egzemplarzach. Należy również dołączyć kopertę z wypisanym godłem i zamieszczonymi wewnątrz następującymi danymi:

– imię i nazwisko autora,
– klasa,
– pełna nazwa szkoły,
– telefon kontaktowy uczestnika,
– imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna,
– adres internetowy uczestnika (nieobowiązkowo).

Prace zostaną sprawdzone przez profesjonalne Jury, złożone z literatów należących do związków twórczych, oraz pracowników wyższych uczelni. Nagrody będą przyznawane w dwóch kategoriach: poezja i proza

Termin nadsyłania prac upływa 25 kwietnia 2017r.

O przyznanych nagrodach i wyróżnieniach organizator powiadomi odrębnym pismem.

EDYCJA PLASTYCZNA

Technika wykonania pracy plastycznej: rysunek, grafika, malarstwo, wydzieranka, grafika komputerowa
Prace powinny mieć format nie mniejszy niż A3.
Każda szkoła może zgłosić do konkursu maksymalnie trzy prace wyłonione w eliminacjach szkolnych.
Każda zgłoszona do konkursu praca plastyczna
powinna na odwrocie, zawierać następujące informacje:
– imię i nazwisko autora,
– klasa,
– pełna nazwa szkoły,
– telefon kontaktowy uczestnika,
– imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna,
– adres internetowy uczestnika (nieobowiązkowo).

Prace nagrodzone nie będą zwracane, mogą być przez organizatorów popularyzowane, eksponowane na innych wystawach. Prace, które nie zostaną nagrodzone, można odebrać po 31.05.2015 r. u organizatora.

Termin nadsyłania prac upływa 25 kwietnia 2017r.

O przyznanych nagrodach i wyróżnieniach organizator powiadomi odrębnym pismem.