BARWY PRZYRODY

II Edycja Powiatowego Konkursu Fotograficznego dla Młodzieży pt. „ZJAWISKA PRZYRODNICZE”

I. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU 1.1 Organizatorem Konkursu jest Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II oraz Zespół Szkół Przyrodniczych im. Macieja Rataja w Głogowie. 1.2 Prace konkursowe można składać do 16 grudnia 2011 roku.

II. KATEGORIE KONKURSU

2.1 Konkurs adresowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. III. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

3.1 Uczestnikiem Konkursu może być każdy uczeń gimnazjum oraz szkoły ponadgimnazjalnej z terenu Powiatu Głogowskiego.

3.2 Prace konkursowe nie mogą być wykonane przez osoby dorosłe.

IV. ZASADY KONKURSU

4.1 Aby wziąć udział w Konkursie należy dostarczyć fotografie o wymiarach min. 21×15 cm wraz z załączoną wersją elektroniczną lub negatywem do organizatorów. Prace konkursowe mają obrazować różne zjawiska zachodzące w przyrodzie.

4.2 Do prac konkursowych należy dołączyć informacje o autorze zdjęć: imię i nazwisko, wiek, szkoła, klasa oraz adres szkoły. Informacje te należy wysłać wraz ze zdjęciami na adres: ZSP ul. Folwarczna 55, 67-200 Głogów. Z dopiskiem „KONKURS FOTOGRAFICZNY”

4.3 Każda szkoła może zgłosić do konkursu prace 5 uczniów, wyłonionych w etapie szkolnym konkursu.

4.4 Uczestnik Konkursu, podpisując kartę zgłoszeniową, oświadcza, iż przysługują mu prawa autorskie do nadesłanych fotografii. Ponadto wyraża zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie prac konkursowych oraz opublikowanie jego imienia, nazwiska, nazwy miejscowości zamieszkania i szkoły w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, w wydawnictwach i na stronach internetowych Organizatorów.

V. OCENA I NAGRODY

5.1 Oceny prac nadesłanych na konkurs dokona powołane przez Organizatorów Jury, biorąc między innymi pod uwagę ich jakość, oryginalność i wyjątkowość.

5.2 Jury Konkursu będzie składać się z dwóch przedstawicieli organizatorów oraz profesjonalnego fotografa.

5.3 W Konkursie zostaną przyznane nagrody rzeczowe i dyplomy.

5.4 Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 16 stycznia 2012 roku. O wynikach konkursu uczestniczy zostaną powiadomieni.

5.5 Organizatorzy nie odsyłają przesłanych na Konkurs prac ani nośników.

5.6 Decyzje podjęte przez Jury są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1 Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatorów. 6.2 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany Regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. 6.3 Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowane. 6.4 Uczestnik przesyłając zgłoszenie na adres Organizatorów potwierdza, że akceptuje zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie. 6.5 Wszelkie zapytania prosimy kierować do pani Ewy Maćkały – Zespół Szkół Przyrodniczych Tel. 668 521 850

Karta zgłoszeniowa udziału w konkursie: „BARWY PRZYRODY – ZJAWISKA PRZYRODNICZE”

DANE UCZNIA:

Imię i nazwisko

Wiek

Klasa

Nazwa i adres szkoły

DANE OPIEKUNA:

Imię i nazwisko

OŚWIADCZENIE:

Oświadczam, że zgłoszone przeze mnie prace konkursowe są mego autorstwa. Wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie prac konkursowych oraz opublikowanie mego imienia i nazwiska w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, w wydawnictwach i na stronach internetowych Organizatorów.

/podpis czytelny ucznia/